Účet 528 – Ostatné sociálne náklady

Ako účtovať na účte 528 – Ostatné sociálne náklady?

Účet 528 – Ostatné sociálne náklady je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tento účet účtujeme náklady, ktoré spoločnosť hradí V prospech zamestnancov nad rámec zákona o dani z príjmov (napr. časť sumy stravných lístkov, prídel do sociálneho fondu, odstupné, odchodné, jubilejné).

528 – Ostatné sociálne náklady

Príklad: Prídel do sociálneho fondu nad rámec zákona

Spoločnosť rozhodla o prídele do sociálneho fondu nad rámec zákona o dani z príjmov vo výške 300 Eur. Túto skutočnosť musí zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:   528 / 472    suma: 300 Eur

528 – Ostatné sociálne náklady

Tvorba sociálneho fondu nad rámec zákona vo výške 300 Eur predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účte 528 – Ostatné sociálne náklady ako vznik nákladu. Účet 528 – Ostatné sociálne náklady je účet nákladov a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Tvorba sociálne fondu predstavuje pre spoločnosť zároveň aj záväzok. Sociálny fond predsa tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Teda tvorba sociálneho fondu znamená, že zamestnávateľ sa zaviazal peňažné prostriedky z tohto fondu použiť V prospech zamestnancov (teda určitým spôsobom im ich “vyplatiť”). Preto účtujeme sumu 300 Eur ako vznik záväzku na stranu D na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu. Účet 472 – Záväzky zo sociálneho fondu je účet pasív a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnávateľom nad rámec zákona) 528 213
IÚD Tvorba dlhodobej rezervy na odstupné, odchodné, jubilejné, a pod. 528 459
IÚD Tvorba sociálneho fondu nad rámec zákonom stanovenej výšky 528 472

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 528 – Ostatné sociálne náklady 710 528

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment