Účet 213 – Ceniny

Ako účtovať na účte 213 – Ceniny?

Účet 213 – Ceniny je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane MD (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme stav a pohyb cenín pred ich vydaním do užívania (napr. poštové známky, stravné lístky, diaľničné známky karty, ak majú hodnotu, z ktorej sa bude môcť čerpať po ich vydaní do užívania).

Ceniny zverené zamestnancom alebo spoločníkom na použitie na vopred stanovené účely, sa účtujú ako pohľadávky voči zamestnancom alebo spoločníkom.

213 - Ceniny

Príklad 1: Nákup poštových známok do zásoby

Spoločnosť nakúpila v hotovosti do zásoby poštové známky v celkovej hodnote 30,0 Eur. Túto skutočnosť musí zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:    213 / 211     suma: 30,0 Eur

213 - Ceniny

Na základe výdavkového pokladničného dokladu účtujeme úradu sumy 30,0 Eur za poštové známky zaplatené v hotovosti. Sumu 30,0 Eur účtujeme na stranu D na účet 211 – Pokladnica ako úbytok na tomto účte, keďže známky boli zaplatené z peňažných prostriedkov z pokladne. Účet 211 – Pokladnica je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však spoločnosť nakúpila známky do zásoby a teda tieto ceniny bude mať fyzicky k dispozícii až do času, kedy ich spotrebuje. Zatiaľ teda účtujeme sumu 30,0 Eur na stranu MD na účte 213 – Ceniny ako prírastok na tento účet. Účet 213 – Ceniny je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Spotreba poštových známok zo zásoby

Spoločnosť využila nakúpené poštové známky do zásoby a na odoslanie listov spotrebovala známky v hodnote 10,0 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto:     518 / 213     suma: 10,0 Eur

213 - Ceniny

Keďže spoločnosť známky v hodnote 10,0 Eur minula (spotrebovala) na zaslanie listov, účtujeme sumu 10,0 Eur na stranu MD na účte 518 – Ostatné služby ako vznik nákladu. Účet 518 – Ostatné služby je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň nám však aj ubudlo známok v hodnote 10,0 Eur. Preto účtujeme sumu 10,0 Eur aj na stranu D na účte 213 – Ceniny ako úbytok na tomto účte. Účet 213 – Ceniny je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Inventarizáciou zistený schodok cenín

Spoločnosť zistila pri inventarizácii, že jej chýbajú ceniny vo výške 20,0 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 569 / 213    suma: 20,0 Eur

569 – Manká a škody na finančnom majetku

Spoločnosť zistila, že má o 20 Eur menej cenín ako by mala mať podľa informácii z účtovníctva a túto skutočnosť klasifikovala ako škodu vzniknutú odcudzením. Spoločnosti teda vznikla škoda vo výške 20,0 Eur, ktorú účtujeme na stranu MD na účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku. Účet 569 – Manká a škody na finančnom majetku je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme účtovať aj úbytok cenín na strane D na účte 213 – Ceniny. Účet 213 – Ceniny je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 4: Inventarizáciou zistený prebytok cenín

Spoločnosť zistila pri inventarizácii, že má naviac ceniny vo výške 20,0 Eur. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.
Predkontácia bude vyzerať takto: 213 / 648    suma: 10,0 Eur

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

Keďže spoločnosť zistila pri inventarizácii, že má viac cenín ako by mala mať podľa informácii z účtovníctva, musíme zaúčtovať sumu 10,0 Eur ako prírastok na účet 213 – Ceniny, teda na jeho stranu MD. Účet 213 – Ceniny je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Skutočnosť, že sa nám “objavilo” viac cenín ako je evidované v účtovníctve predstavuje pre spoločnosť v podstate určitý zisk. Preto účtujeme sumu 10,0 Eur aj na stranu D na účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti. Účet 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VPD Nákup cenín v hotovosti 213 211
PFA Prijatá faktúra za ceniny 213 321
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 213 – Ceniny 213 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Spotreba poštových známok 518 213
IÚD Spotreba kolkov 538 213
IÚD Spotreba diaľničných známok 518 213
IÚD Škoda na ceninách 569 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnancami) 335 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnávateľom v rámci zákona) 527 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zamestnávateľom nad rámec zákona) 528 213
IÚD Výdaj stravných lístkov zamestnancom (časť hradená zo sociálneho fondu) 472 213
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 213 – Ceniny 702 213

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment