Účet 662 – Úroky

Ako účtovať na účte 662 – Úroky?

Účet 662 – Úroky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme výnosové (kreditné) úroky bez ohľadu na to, či sú prijaté od bánk alebo od iných dlžníkov za podobné planenia.

662 - Úroky. Predkontácie

Príklad 1: Kreditný úrok

Spoločnosť má na sporiacom bankovom účte uložené peňažné prostriedky, z ktorých jej vznikol úrok vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    221 / 662   suma: 300 Eur

662 - Úroky

Na základe bankového účtu zaúčtujeme pripísanie výšky úroku na bankový účet. Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu MD na účte 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Úrok z pôžičky predstavuje pre spoločnosť, ktorá ju poskytla, výnos. Preto účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 662 – Úroky. Účet 662 – Úroky je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Úrok z dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti

Spoločnosť poskytla svojej dcérskej spoločnosti dlhodobú pôžičku, z ktorej jej vznikol úrok vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   066 / 662    suma: 300 Eur

662 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku

Pôžička poskytnutá dcérskej spoločnosti predstavuje pre spoločnosť, ktorá dlhodobú pôžičku poskytla, finančný majetok. Úroky z tejto pôžičky účtujeme takisto ako samotnú poskytnutú pôžičku na účet 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku.

Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu MD na účet 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku ako prírastok na tento účet. Účet 066 – Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Úrok z pôžičky predstavuje pre spoločnosť, ktorá ju poskytla, výnos. Preto účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 662 – Úroky. Účet 662 – Úroky je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Úrok z dlhodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti

Spoločnosť poskytla svojej materskej spoločnosti krátkodobú pôžičku, z ktorej jej vznikol úrok vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   351 / 662    suma: 300 Eur

351 - Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku

Vznik úrokov z krátkodobej pôžičky účtujeme ako vznik pohľadávky. Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu MD na účet 351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku ako prírastok na tento účet. Účet 351 – Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Úrok z pôžičky predstavuje pre spoločnosť, ktorá ju poskytla, výnos. Preto účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 662 – Úroky. Účet 662 – Úroky je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 662 – Úroky 662 710

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Inkaso faktúry od odberateľa krátkodobou zmenkou suma faktúry

zmenkový úrok

menovitá hodnota zm.

x

x

312

311

662

x

IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej dcérskej spoločnosti 351 662
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej materskej spoločnosti 351 662
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnému podniku (v ktorom má účtovná jednotka spoločný rozhodujúci vplyv) 351 662
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločnosti, v ktorej má účtovná jednotka podstatný vplyv 351 662
IÚD Úrok z krátkodobej pôžičky poskytnutej spoločníkovi 355 662
VBÚ Kreditný úrok 221 662


Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment