Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru

Ako účtovať na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru?

Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme hodnotu vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii.

Na tomto účte účtujeme so súvzťažným zápisom Na ťarchu účtov zásob (ak účtujeme zásoby spôsobom A), alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob (ak účtujeme zásoby spôsobom B).

Aktivácia v zásade predstavuje účtovanie obstarania majetku voči výnosom, čím sa vynulujú prvotné vlastné náklady (neutrálny výsledkový dopad).

V prospech (teda na stranu D) účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru sa účtuje hodnota vyrobeného materiálu a tovaru vo vlastnej réžii so súvzťažným zápisom Na ťarchu (teda na stranu MD) účtov zásob, alebo účtu 501 – Spotreba materiálu alebo účtu 504 – Predaný tovar v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob.

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

Príklad 1: Aktivácia materiálu vyrobeného vo vlastnej réžii oceneného vo vlastných nákladoch

Spoločnosť vytvorila materiál v hodnote 300 Eur vo vlastnej réžii. To že na sklad materiálu pribudol tovar treba zaúčtovať. Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A a nepoužila Kalkulačný účet.
Predkontácia bude vyzerať takto:    112 / 621    suma: 300 Eur

621 - Aktivácia materiálu a tovaru

Na sklad materiálu pribudol materiál v hodnote 300 Eur. Preto musíme účtovať na stranu MD na účte 112 – Materiál na sklade ako prírastok na tento účet. Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme účtovať aj aktiváciu materiálu na stranu D na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru. Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Aktivácia nákladov na výrobu tovaru (spôsob A)

Spoločnosť vyrobila tovar v hodnote 300 Eur. Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A a použila Kalkulačný účet.
Predkontácia bude vyzerať takto:    131 / 621     suma: 300 Eur

Spoločnosť vyrobila tovar v hodnote 300 Eur. Preto musíme účtovať na stranu MD na účte 131 – Obstaranie tovaru ako prírastok na tento účet. Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme účtovať aj aktiváciu nákladov na tovar na stranu D na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru. Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 3: Aktivácia nákladov na výrobu tovaru (spôsob B)

Spoločnosť vyrobila tovar v hodnote 300 Eur. Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom B.
Predkontácia bude vyzerať takto:    504 / 621     suma: 300 Eur

Aktivácia nákladov na tovar

Pri účtovaní spôsobom B účtujeme aktiváciu nákladov na výrobu výrobkov cez účet 504 – Predaný tovar. Účtujeme teda sumu 300 Eur na stranu MD na účte 504 – Predaný tovar ako vznik nákladu. Účet 504 – Predaný tovar je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme účtovať aj aktiváciu nákladov na tovar na stranu D na účte 621 – Aktivácia materiálu a tovaru. Účet 621 – Aktivácia materiálu a tovaru je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 621 – Aktivácia materiálu a tovaru 621 710

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob A, s použitím kalkulačných účtov 111 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 112 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu materiálu, spôsob B 501 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, s použitím kalkulačných účtov 131 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob A, bez použitia kalkulačných účtov 132 621
IÚD Aktivácia nákladov na výrobu tovaru, spôsob B 504 621
Príjemka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
prírastok tovaru vo vlastnej predajni
132 621


Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment