Účet 613 – Zmena stavu výrobkov

Ako účtovať na účte 613 – Zmena stavu výrobkov?

Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav na výnosovom účte predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Dal a sumy všetkých pohybov na strane Má dať. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme o zásobách výrobkov vlastnej výroby (ich prírastky aj úbytky) v ocenení na úrovni vlastných nákladov.

613 - Zmena stavu výrobkov

Príklad 1: Prijatie na sklad výrobkov z vlastnej výroby

Spoločnosť prijala na sklad výrobky, ktoré sama vyrobila vo výrobnej cene 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:  123 / 613    suma:   300 Eur

Účet 123 - Výrobky. Predkontácie

Spoločnosť prijala na sklad svoje vlastné výrobky a preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu MD na účet 123 – Výrobky ako prírastok na tento účet. Účet 123 – Výrobky je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

To že spoločnosť výrobky vyrobila znamená, že výrobky pribudli a teda zmenili sa vnútropodnikové zásoby spoločnosti. Musíme preto sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účet 613 – Zmena stavu výrobkov ako prírastok na tento účet. Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Vyskladnenie výrobkov pri predaji

Spoločnosť predala výrobky a musí zaúčtovať vyskladnenie vo výške výrobnej ceny, teda 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:  613 / 123    suma:   300 Eur

Účet 613 - Zmena stavu výrobkov. Ako účtovať výrobky?

Vyskladnenie vlastných výrobkov účtujeme opačným zápisom ako ich prijatie na sklad.

Spoločnosť vyskladnila svoje vlastné výrobky a preto účtujeme sumu 300 Eur na stranu D na účet 123 – Výrobky ako úbytok na tomto účte. Účet 123 – Výrobky je účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

To že spoločnosť výrobky vyskladnila a predala znamená, že výrobky odbudli zo skladu a teda zmenili sa vnútropodnikové zásoby spoločnosti. Musíme preto sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu MD na účet 613 – Zmena stavu výrobkov ako úbytok na tomto účte. Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a zníženie výnosu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
Výdajka Prevod výrobkov do vlastnej predajne tovaru
úbytok výrobkov na sklade
613 123
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 613 123
Výdajka Úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Prirodzený úbytok výrobkov
účtovanie spôsobom A
613 123
Výdajka Prirodzený úbytok zvierat
účtovanie spôsobom A
613 123
Príjemka Prebytok výrobkov
účtovanie spôsobom B
613 648
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k výrobkom 613 194
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 613 – Zmena stavu výrobkov (kladný stav) 613 710

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie konečného stavu výrobkov pri účtovaní spôsobom B 123 613
Príjemka Prírastok výrobkov
účtovanie spôsobom A
123 613
Výdajka Výdaj darovaných výrobkov zo skladu
účtovanie spôsobom B
543 613
Výdajka Výdaj výrobkov zo skladu na účel reprezentácie
účtovanie spôsobom B
513 613
Výdajka Manko, alebo škoda na výrobkoch
účtovanie spôsobom B
549 613
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k výrobkom z dôvodu neadekvátnosti 194 613
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 613 – Zmena stavu výrobkov (záporný stav) 710 613

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment