Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku?

Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD.

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme tržby z predaja nepotrebného, resp. neefektívne využitého dlhodobého hmotného a nehmotného majetku.

641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Príklad: Vystavenie faktúry za predaj DHM

Spoločnosť vystavila faktúru za predaj tlačiarne vo výške 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:Predaj DHM

Pohyby na účtoch:

Predaj DHM

Spoločnosť vystavila faktúru za predaj tlačiarne vo výške 300 Eur. Vznikla jej teda pohľadávka, keďže očakáva, že kupec za tlačiareň aj zaplatí. Účtujeme teda sumu 300 Eur na stranu MD na účte 315 – Ostatné pohľadávky. Účet 315 – Ostatné pohľadávky je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Predajom tlačiarne vznikol spoločnosti aj výnos vo výške základu dane z faktúry, teda 250 Eur. Preto sumu 250 Eur účtujeme na stranu D na účte 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ako vznik výnosu. Účet 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je výnosový účet a vznik výnosu účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Zostáva nám ešte DPH vo výške 250 Eur. DPH v prípade tejto pohľadávky účtujeme na rovnakú stranu ako vznik výnosu, aby sme zachovali pravidlo, že strana MD sa bude rovnať strane D.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 641 710

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VFA Vystavená faktúra za predaný DHM bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

315

641

343

x

VFA Vystavená faktúra za predaný DNM bez DPH

DPH 20%

Spolu

x

x

315

641

343

x

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment