Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Ako účtovať na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku?

Účet 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme tvorbu a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku.

565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

Príklad: Zníženie ocenenia finančného majetku v účtovníctve

Spoločnosť ku koncu roka zaznamenala zníženie ocenenia realizovateľných cenných papierov o 1500 Eur, ktoré eviduje na účte 063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely (napr. akcie a podiely, ak ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na hlasovacích právach spoločnosti, v ktorých podnik nadobudol akcie alebo podiel).

Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Poklesu ocenenia finančného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve.

Predkontácia bude vyzerať takto:    565 / 096    suma: 1500 Eur

096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. Predkontácie

Tvorba opravnej položky sa účtuje Na ťarchu účtu 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku,  teda sumu 1500Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako vznik nákladu. Ide o nákladový účet a prírastok na takýto účet evidujeme vždy na stranu MD.

Tvorbu opravnej položky vo výške 1500 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku. Účet 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku je je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku

Nasledujúci rok spoločnosť zistila, že zníženie ocenenia finančného majetku už nie je opodstatnené a preto musí zaúčtovať zrušenie predtým vytvorenej opravnej položky.
Predkontácia bude vyzerať takto:   096 / 565     suma: 1500 Eur

Zrušenie opravnej položky. Predkontácia

Zrušenie opravnej položky teda účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 1500 Eur zaevidujeme na stranu D na účte 565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku ako zníženie nákladu a na stranu MD na účte 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku.

V prípade účtu 096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku vidíme, že Začiatočný stav na tomto účte predstavoval 1500 Eur, keďže ide o účet pasív a v prípade účtov pasív sa konečný zostatok z minulého roka prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde tvorí Začiatočný stav.

V prípade nákladových účtov žiaden Začiatočný stav nemáme (viď základné pravidlá účtovania).

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment