Účet 194 – Opravná položka k výrobkom

Ako účtovať na účte Účet 194 – Opravná položka k výrobkom?

Účet 194 – Opravná položka k výrobkom je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte sa účtuje tvorba a zúčtovanie opravnej položky k výrobkom.

Účet 194 - Opravná položka k výrobkom. Predkontácie

Opravné položky k zásobám tvoríme, ak je ich úžitková hodnota (posudzuje sa pri inventarizácii) nižšia ako ich ocenenie v účtovníctve. Opravnú položku k výrobku tvoríme, ak ho pri inventarizácii ocením nižšou hodnotou, ako máme uvedené v účtovníctve (teda akou sme ho ocenili v minulosti).  Opravnú položku vytvoríme v prípade, že sa jedná o zníženie hodnoty tohto majetku, ktoré nemá trvalý charakter. Ak by zníženie hodnoty výrobkov malo trvalý charakter, museli by sme účtovať Na ťarchu účtu zmeny vnútroorganizačných zásob.

Príklad 1: Vytvorenie opravnej položky k výrobkom

Spoločnosť pri inventarizácií precenila hodnotu výrobkov a zistila, že aktuálna hodnota ich ocenenia je o 300 Eur nižšia ako bola ocenená v minulosti. Túto zmenu musíme zaznamenať v účtovníctve.
Predkontácia bude vyzerať takto:   613 / 194    suma:   300 Eur

Tvorba opravnej položky z výrobkom. Účet 194

Tvorbu opravnej položky vo výške 300 Eur zaúčtujeme na stranu D na účte 194 – Opravná položka k výrobkom. Účet 194 – Opravná položka k výrobkom je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu D.

Tvorbou opravnej položky k výrobkom zaevidujeme v podstate zmenu stavu výrobkov a preto sumu 300 Eur zaúčtujeme na stranu MD na účte 613 – Zmena stavu výrobkov ako zníženie výnosu. Účet 613 – Zmena stavu výrobkov je výnosový účet a zníženie výnosu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Zrušenie opravnej položky k výrobkom

Ak zistíme, že dočasné zníženie hodnoty výrobkov už nie je opodstatnené, musíme predtým vytvorenú opravnú položku zrušiť.
Predkontácia bude vyzerať takto:    194 / 613    suma:   300 Eur

Zrušenie opravnej položky k výrobkom

Zrušenie opravnej položky k výrobkom účtujeme opačným zápisom ako jej tvorbu. Sumu 300 Eur zaevidujeme na stranu MD na účte 194 – Opravná položka k výrobkom a na stranu D na účte 613 – Zmena stavu výrobkov.

Príklad 3: Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení výrobkov z majetku spoločnosti

V tomto prípade dochádza k zrušeniu opravnej položky z dôvodu vyradenia výrobku z majetku spoločnosti.
Predkontácia bude vyzerať takto:   194 / 123    suma:   300 Eur

Zrušenie opravnej položky pri vyradení

V tomto prípade bola opravná položka vytvorená vo výške 100% pôvodnej hodnoty výrobkov.

Na stranu MD na účte 194 – Opravná položka k výrobkom evidujeme sumu 300 Eur ako zrušenie vytvorenej opravnej položky. Ide o účet pasív a preto úbytky na tomto účte evidujeme na stranu MD.

Vyradením výrobkov z majetku spoločnosti musíme sumu 300 Eur zaúčtovať aj na stranu D na účte 123 – Výrobky. Je to účet aktív a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D. Teda tieto výrobky už evidovať v účtovníctve nebudeme.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zníženie / zrušenie opravnej položky k výrobkom z dôvodu neadekvátnosti 194 613
IÚD Zrušenie opravnej položky k výrobkom pri ich vyradení z majetku 194 123
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 194 – Opravné položky k výrobkom 194 702

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Tvorba / zvýšenie opravnej položky k výrobkom 613 194
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 194 – Opravné položky k výrobkom 701 194

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment