Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ako účtovať na účte 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku?

Účet 657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD.

Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia. Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme odpis opravnej položky k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatok.

Príklad: Odpis a zrušenie opravnej položky k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatkom pri jej odpísaní

Spoločnosť eviduje vo svojom účtovníctve opravnú položku k nadobudnutému majetku, pričom táto opravná položka má pasívny zostatok (teda hodnota zaúčtovaná na strane D je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane MD) vyčíslený na strane MD vo výške 3000 Eur. Teraz sa však rozhodla túto opravnú položku odpísať a následne vyradiť, teda zrušiť. Túto skutočnosť musíme zaúčtovať.

Predkontácia odpisu takejto opravnej položky bude vyzerať takto: 098/657 suma: 3 000 Eur

Odpis pasív neexistuje a preto je vcelku ťažké si to predstaviť. Musíme mať na pamäti, že ide čiste o technickú záležitosť a využívame pri tom len logiku účtovania na účtoch pasív (viď základné pravidlá účtovania).

Aby sme však pochopili, prečo takto účtujeme, ukážeme si pohyby na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktoré boli v spoločnosti vykonané ešte pred rozhodnutím o zaúčtovaní odpísania a zrušenia tejto opravnej položky (viď obrázok).

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Podľa pohybov na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vidíme, že na stranu MD bola zaúčtovaná suma 1000 Eur a na stranu D suma 4000 Eur. Tento účet má v tomto prípade pasívny zostatok, pretože hodnota zaúčtovaná na strane D je väčšia ako hodnota zaúčtovaná na strane MD (na jednoduchšie pochopenie si to môžeme predstaviť tak, že na strane D nám toho zostalo, a teda zostalo viac ako na opačnej strane, kým na strane MD nám “chýba” a to tých 3000 Eur, aby sme sa dostali na hodnotu 4000 Eur, ktorá je na strane D).

Preto hovoríme, že zostatok je pasívny. Konečný zostatok (KZ) však (zostatok pri uzatváraní účtu) však musíme vyčísliť na stranu MD, aby sme zachovali pravidlo, že strana MD sa rovná strane D (1000 + 3000 = 4000). Aj napriek tomu, že ide o pasívny zostatok (teda zostatok na tej istej strane ako sú pasíva v súvahe), vyčísľujeme ho na strane MD (teda na pravej strane, resp. na tej strane, na ktorej sa nachádzajú aktíva v súvahe), čo vidíme vyznačené na obrázku modrou farbou.

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Konečný zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý sme vyčíslili na strane MD na účte 097 sme “prehodili” na účet 702 – Konečný účet súvahový na opačnú stranu, teda na stranu D. Na obrázku vidíme aj zostatky iných účtov, ktoré boli prevedené na účet 702 – Konečný účet súvahový.

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Ak by sme teraz zostavovali účtovnú závierku v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) by sme videli toto:

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Konečný zostatok účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku, ktorý už evidujeme na strane D na účte 702 – Konečný účet súvahový (už sme ho tam prehodili), sa prenesie do ďalšieho účtovného obdobia, kde bude predstavovať Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Kým sa tam však dostane, musí ešte “prejsť” cez účet 701 – Začiatočný účet súvahový.

Najskôr si teda musíme na základe účtu 702 – Konečný účet súvahový zostaviť účet 701 – Začiatočný účet súvahový.  Tento krok na začiatku účtovného obdobia bude vyzerať takto:

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Na obrázku vidíme, že suma 3 000 Eur sa dostala zo strany D na účte 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

Pri otváraní jednotlivých účtov zase sumu 3 000 Eur presunieme na opačnú stranu ako je momentálne na účte 701 – Začiatočný účet súvahový.

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Sumu 3000 Eur sme teda preniesli zo strany MD z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu D na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku. Vidíme teda teraz, že Začiatočný zostatok na strane D na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku je 3000 Eur. Dosiahli sme teda, že konečný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur z minulého obdobia tvorí v nasledujúcom účtovnom období Začiatočný zostatok na tomto účte.

Ak by sme v tomto roku nechceli opravnú položku odpísať, na konci účtovného obdobia by sme opakovali kroky:

  1. vyčíslenie konečného zostatku vo výške 3000 Eur na strane MD na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
  2. prevedenie konečného zostatku zo strany MD z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku na stranu D na účet 702 – Konečný účet súvahový
  3. prevedenie zostatku zo strany D z účtu 702 – Konečný účet súvahový na stranu MD na účet 701 – Začiatočný účet súvahový (na začiatku ďalšieho účtovného obdobia)
  4. prevedenie zostatku zo strany MD z účtu 701 – Začiatočný účet súvahový na stranu D na účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku (kde bude suma 3000 Eur zase začiatočným zostatkom)

Ak však chceme opravnú položku už odpísať a zrušiť a tak vrátime sa k predkontácii 098/657, o ktorej sme hovorili na začiatku príkladu.

Teraz sme v situácii, kedy máme Začiatočný zostatok na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku vo výške 3000 Eur vyčíslený na strane D. 

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku


Keď chceme opravnú položku s pasívnym zostatok odpísať, predkontácia bude vyzerať takto: 098 / 657    suma: 3 000 Eur

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Bežne sú oprávky účty pasív a ich tvorba sa účtuje na stranu D na účet oprávok a na stranu MD na nákladovom účte ako napríklad v prípade stavieb 551/081. Teraz však máme oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku, pričom aj účet 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku aj účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku sú účty s premenlivým zostatok.

V prípade ak je opravná položka k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatok, účtujeme odpis opačne ako pri účtoch s aktívnym zostatkom. Ak pri účtoch s aktívnym zostatkom využívame nákladový účet, pri účtoch s pasívnym zostatok využijeme výnosový účet a to účet 657.

Oprávky k pasívam neexistujú. Vieme, ale že oprávky k aktívam sa tvoria na strane D na príslušnom účte oprávok. Ak máme účet s pasívnym zostatkom a potrebujeme k nemu vytvoriť oprávku, musíme účtovať opačne ako by sme účtovali pri tvorbe oprávok k účtom aktívnym. K účtom aktívnym by sme opravnú položku účtovali na stranu D na príslušný účet oprávok a teda v prípade účtou s pasívnym zostatkom ako je teraz účet 097 budeme tvorbu oprávky účtovať na stranu MD na účte 098.

Preto bude odpis oprávky k nadobudnutému majetku s pasívny zostatkom vyzerať tak ako sme videli na obrázku vyššie.

Vyradenie takejto opravnej položky účtujeme zápisom 097/098.

Aby sme dosiahli, že opravnú položku s pasívnym zostatom a ani oprávku k takejto opravnej položke už nebudeme v účtovníctve evidovať (vyradíme ju), musíme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu MD na účte 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku ako pri účtovaní úbytku na účtoch pasív (viď pravidlá účtov pasív), keďže išlo o opravnú položku s pasívnym zostatkom. Vidíme, že ak na strane D je zaúčtovaná suma 3000 Eur a my nechceme mať žiaden konečný zostatok na účte 097, musíme sumu 3000 Eur zaúčtovať na stranu MD.

Ak vyradíme opravnú položku k nadobudnutému majetku s pasívnym zostatok, nepotrebujeme v účtovníctve evidovať ani k nej vytvorenú oprávku. Preto pri vyradení účtujeme aj na účet 098 a to na stranu D.

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Dosiahli sme, že na účte 097 ani 098 nie je žiaden konenčý zostatok.

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

V súvahe v riadku 20 (Opravná položka k nadobudnutému majetku) už nebudeme vykazovať teda zostatok z účtu 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku a ani zostatok z účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.

Účtovanie na strane MD:

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtovanie na strane D:

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment