Vlastné imanie

Vlastné imanie delíme na položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti (investície spoločníkov do podnikateľskej činnosti) a položky, ktoré vznikajú počas doby existencie spoločnosti (položky vytvorené vlastbou činnosťou resp. získané prostredníctvom darov, či dodatočnými vkladmi do imania spoločnosti). Položky, ktoré vznikajú pri založení spoločnosti: základné imanie emisné ážio zákonný rezevrný fond z kapitálových vkladov nedeliteľný fond … Read more

Účet 411 – Základné imanie

Ako účtovať na účte 411 – Základné imanie? Účet 411 – Základné imanie je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D. … Read more

Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Ako účtovať na účte 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa? Účet 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Účet 419 – Zmeny základného imania

Ako účtovať na účte 419 – Zmeny základného imania? Účet 419 – Zmeny základného imania je účet s premenlivým zostatkom. Účty s premenlivým zostatkom môžu mať zostatok na strane Má Dať alebo na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu). Zoznam účtov s … Read more

Znižovanie základného imania akciovej spoločnosti

Ako účtovať zníženie základného imania v akciovej spoločnosti? Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti PESCO, a. s. rozhodlo o znížení základného imania znížením menovitej hodnoty akcie z pôvodnej výšky 500,- EUR na 376,- EUR.  Súvaha ku dňu konania valného zhromaždenia  Úlohy: 1.Otvorte príslušné účty Neúčtovným spôsobom. Kde sa nachádzajú začiatočné zostatky účtov aktív a účtov pasív nájdete v časti Začiatočné … Read more

Zvyšovanie základného imania v akciovej spoločnosti

Akciová spoločnosť IRINA má na vybraných účtoch tieto zostatky v EUR: 221      Bankové účty: 140 000,- 41101  Základné imanie (pri vzniku 320 akcií): 160 000,- 412      Emisné ážio: 35 000,- 417      Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov:40 000,- 421      Zákonný rezervný fond: 80 000,- 431      Výsledok hospodárenia v schvaľovaní: 60 000,- Valné zhromaždenie na návrh manažmentu … Read more