Účet 381 – Náklady budúcich období

Ako účtovať na účte 381 – Náklady budúcich období?

Účet 381 je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok.

Na tomto účte účtujeme v prvom rade o “výdavkoch”, teda o peniazoch ktoré sme už reálne za tovar alebo službu zaplatili, avšak súvisia s budúcimi obdobiami.

To, že tovar súvisí s budúcimi obdobiami znamená, že reálne ho minieme až neskôr. Napríklad keď nakúpime 200 balíkov kancelárskeho papiera, no neminieme všetok papier za jeden mesiac, ale postupne ho míňame a vydrží nám tento nákup aj napríklad 6 mesiacov.

To, že služba súvisí s budúcimi obdobiami znamená, že reálne sa vzťahuje na viacero období a nie len na jeden mesiac alebo rok. Napríklad keď si predplatíme povinné zmluvné poistenie vozidla na 12 mesiacov. Síce môžeme poistku zaplatiť jednorazovo v určitom mesiaci, poistenie trvá niekoľko mesiacov, resp. ak sme ho uzavreli v polke roka, môže pokrývať časť aktuálneho roka a časť budúceho roka.

Preto tieto náklady nevchádzajú do nákladov v čase uskutočnenia tohto účtovného prípadu (v čase platby), ale až neskôr, preto sa volajú náklady budúcich období. Peniaze, ktoré sme však za tovar či službu zaplatili predstavujú prírastky na účet 381.

V čase, keď služby či tovar, za ktoré sme predtým zaplatili, aj reálne spotrebujeme, musíme už určitú časť zaplatenej sumy zaúčtovať do nákladov. Keďže už určitú časť do nákladov zaúčtujeme, logicky sa nám znižujú náklady budúcich období, keďže z časti nákladov budúcich období sa nám stali “náklady aktuálneho obdobia”. Sumy, ktoré zaúčtujeme do nákladov teda predstavujú úbytky z účtu 381 a účtujeme ich na stranu Dal tohto účtu.

Náklady je teda potrebné časovo rozlíšiť resp. rozlišovať, preto existuje skupina účtov 38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

Príklad:

Spoločnosť zaplatila z bežného bankového účtu 1.12.2020 za poistenie auta na obdobie od 1.12.2020 do 31.11.2021 sumu 120 Eur. Keďže poistenie platí cely rok, týka sa teda aj budúcich období, teda nie len roka 2020 ale aj 2021 a preto musíme sumu 120 Eur zaúčtovať do nákladov budúcich období. Keďže platba bola uskutočnená z bežného bankového účtu, tento účtovný prípad sa premietne aj na účte 221 – Účty v bankách ako úbytok z tohto účtu.

  1. Predkontácia bude vyzerať takto:              381/221                   suma 120 Eur

Pohyby na účtoch v roku 2020 budú vyzerať takto:

Náklady budúcich období. Účet 381

Na konci účtovného obdobia, v našom prípade na konci roka 2020 však musíme do nákladov (na účet 518 – Ostatné služby) zaúčtovať časť sumy z poplatku za poistné, keďže poistenie pokrývalo aj časť roka 2020. Keďže poplatok za poistenie bol ročný a v roku 2020 pokrývalo iba jeden mesiac, logicky musíme do nákladov za rok 2020 zaúčtovať jednu dvanástinu celkového ročného poplatku za poistenie, teda:

ročný poplatok : počet mesiacov v roku x počet mesiacov, ktoré poskrývalo poistenie v danom období = suma, ktorá bude zaúčtovaná do nákladov v roku 2020 a ktorá bude zároveň predstavovať aj úbytok na účte 381

120 : 12 x 1 = 10

Do nákladov na účet 518 – Ostatné služby v roku 2020 teda zaúčtujeme sumu 10 Eur a na účte 381 zaúčtujeme úbytok vo výške 10 Eur.
2. Predkontácia tohto účtovného prípadu bude vyzerať takto:     518 / 381     suma 10 Eur

Pohyby na účtoch v roku 2020 budú vyzerať takto:

Náklady budúcich období. Účet 381

Účet 381 mal v účtovnom období 2020 začiatočný zostatok vo výške 50 Eur, z čoho vyplýva, že v minulom účtovnom období (v roku 2019) bol uhradený poplatok za službu alebo tovar, avšak vzťahoval sa na rok 2020. Z toho dôvodu bude treba na konci roka 2020 zaúčtovať do nákladov príslušnú sumu aj z poplatku z roku 2019.
Z tabuľky, v ktorej si evidujeme pohyby na účte 381 sme zistili, že v  1.8.2019 bola vystavená faktúra vo výške 300 Eur za nákup kancelárskeho papiera, ktorý firma spotrebuje do 6 mesiacov.
Na účet 381 bola preto zaúčtovaná suma 300 Eur dňa 1.8.2019:

Keďže papier v hodnote 300 Eur vydrží 6 mesiacov, firma musela časť nákladov zaúčtovať do roka 2019 a časť až v roku 2020. Mesačné náklady na papier v našom prípade predstavovali 50 Eur ( 300 Eur / 6 mesiacov). V roku 2019 sa papier spotreboval vo výške 250 Eur (50 Eur mesačný náklad x počet mesiacov v roku 2019).
Preto na konci roka 2019 spoločnosť zaúčtovala do nákladov na účet 501 – Spotreba materiálu sumu 250 Eur a zároveň v rovnakej sume zaúčtovala aj úbytok z účtu 381 – Náklady budúcich období:

Na obrázku vyššie teda vidíme, že v roku 2019 na účet 381 pribudlo 300 Eur a 250 Eur z tohto účtu odbudlo. Konečný zostatok teda predstavoval 50 Eur. V roku 2020 týchto 50 Eur predstavovala začiatočný zostatok na účte 381 (ako sme videli na prvom obrázku v tomto článku).

Na konci roka 2020 je však potrebné zaúčtovať  do nákladov aj zvyšnú časť sumy za papier (v našom prípade mesačný náklad za papier vo výške 50 Eur), pričom predkontácia bude zase 501 / 381.

Na konci roka 2020 budú pohyby na účte vyzerať teda takto:

Na účte 381 so začiatočný zostatkom z roku 2019 vo výške 50 Eur a prírastkom v roku 2020 vo výške 120 Eur ubudlo v roku 2020 50 Eur, ktoré sme zaúčtovali do nákladov za spotrebovaný papier a 10 Eur, ktoré sme zaúčtovali do nákladov za poistenie, ktoré sa vzťahovalo na december 2020. Konečný zostatok na účte 381 je teda 110 Eur (50+120-50-10 = 110) a v roku 2021 bude predstavovať začiatočný zostatok tohto účtu.

Účtovanie na strane MD:

VBÚ Úhrada nájomného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada poistného za nasledujúce účtovné obdobie 381 221
VBÚ Úhrada predplatného na nasledujúce účtovné obdobie 381 221
IÚD Zaúčtovanie zostatkov pohonných látok v nádržiach automobilov na konci účtovného obdobia 381 501
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 381 – Náklady budúcich období 381 701

Účtovanie na strane D:

IÚD Zaúčtovanie nájomného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 518 381
IÚD Zaúčtovanie poistného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 548 381
IÚD Zaúčtovanie predplatného uhradeného v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 501, 518 381
IÚD Zaúčtovanie služieb uhradených v predchádzajúcom účtovnom období do nákladov bežného účtovného obdobia 518 381
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 381 – Náklady budúcich období 702 381

Viac o nákladoch budúcich období a ich evidencii nájdete tu!

Príklady ostatných predkontácií v praxi nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment