Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ako účtovať na účte 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok?

Účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný zostatok na strane MD.

Na tomto účte účtujeme zaplatené zálohy na dlhodobý nehmotný majetok (preddavky poskytnuté dodávateľom na obstaranie dlhodobého nehmotného majetku pred splnením zmluvy zo strany dodávateľa).

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Príklad 1: Úhrada zálohy na nákup softvéru

Spoločnosť sa rozhodla kúpiť nový softvér za cenu 5 000 Eur (s DPH). Dodávateľ však požaduje od spoločnosti zálohu vo výške 2 500 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:       051 / 221     suma: 2 500 Eur

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť poskytla dodávateľovi zálohu vo výške 2 500 Eur. Poskytnutú zálohu na nákup softvéru ako nehmotmého majetku účtujeme na stranu MD  na účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok. Je to účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD na príslušnom účte aktív.

Keďže spoločnosť zálohu aj reálne zaplatila zo svojho bankového účtu, účtujeme na stranu D na účte 221 – Bankové účty sumu2 500 Eur ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a úbytky na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Príklad 2: Zúčtovanie poskytnutej zálohy na nákup softvéru

V čase dodania softvéru spoločnosť obdržala aj faktúru na celú cenu softvér, a to v hodnote 5 000 Eur. Spoločnosť teda musí zaúčtovať vznik záväzku vyplývajúceho z faktúry za jeho obstaranie, ale aj zúčtovanie už predtým poskytnutej zálohy.

Obstaranie výrobnej linky

Predkontácia bude vyzerať takto:

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Spoločnosť obdržala faktúru od dodávateľa za nákup softvéru vo výške 5 000 Eur, kde základ dane predstavuje 4 000 000 Eur a DPH sa rovná 1000 Eur. Nákupom teda spoločnosti vznikol záväzok, že za tento softvér aj zaplatí. Kúpou softvéru si spoločnosť tento majetok obstarala, preto musíme evidovať aj obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 5 000 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 5 000 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 1000 Eur a základ dane 4000 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme na rovnakú stranu ako obstaranie majetku. V našom prípade teda účtujeme na stranu MD na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sumu 4000 Eur. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je aktívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD.

DPH účtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 1000 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (5000=5000).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Na účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na stranu MD. Na účte 321 – Dodávatelia sme zaúčtovali vznik záväzku na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane MD. Zase platí, že účet súm na ľavej strane (4000 + 1000 = 5 000) účtov sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (5 000).

Zúčtovanie poskytnutého preddavku

Predkontácia bude vyzerať takto: 321 / 051        suma: 2500 Eur

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Zúčtovanie preddavku v podstate znamená, že v účtovníctve zaevidujeme, že poskytnutá záloha bola uhradená práve na zaplatenie časti záväzku, ktorý spoločnosti vznikol v súvislosti s nákupom softvéru. Pri zúčtovaní preddavku na nákup softvéru, musíme sumu zálohy “dostať preč” z účtu, na ktorom evidujeme poskytnutú zálohu, teda z účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok. Zároveň však chceme zaevidovať, že preddavok bol použitý na zaplatenie časti záväzku.

Na účet 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok teda účtujeme sumu 2500 Eur na stranu D ako úbytok na tomto účte. Preddavok sme “minuli” na zaplatenie časti záväzku. 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok je účet aktív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Keďže sme už časť záväzku uhradili vo forme preddavku, musíme zaevidovať zníženie tohto záväzku. Preto účtujeme sumu 2 500 Eur na stranu MD na účte 321 – Dodávatelia ako úbytok na tomto účte. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

Zaplatenie zvyšnej sumy za nákup softvéru

Po zúčtovaní preddavku vidíme, že konečný zostatok na účte 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok je nula. Avšak na účte 321 – Dodávatelia je konečný zostatok 2500 Eur, keďže spoločnosť doteraz uhradila len preddavok a zvyšok záväzku z faktúry nie.

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Musíme teda zaúčtovať ešte platbu zvyšnej sumy z dodávateľskej faktúry. Spoločnosť uhradila zvyšok sumy z bankového účtu.
Predkontácia bude vyzerať takto:    321 / 221     suma: 2500 Eur

Na základe výpisu z bankového účtu účtujeme sumu 2500 Eur na stranu D na účte 221 – Bankové účty ako úbytok na tomto účte. Účet 221 – Bankové účty je účet aktív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu D.

Úhradou zvyšnej sumy faktúry sa spoločnosti znižuje záväzok voči dodávateľovi a preto sumu 2500 Eur účtujeme na stranu MD na účte 321 – Dodávatelia.  Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a úbytok na takomto účte evidujeme práve na stranu MD.

A teda konečný zostatok na účte 321 – Dodávatelia je už teraz takisto nula.

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Ako účtujeme obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a jeho zaradenie do užívania nájdete v článku Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Úhrada preddavku na kúpu DNM 051 221
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 051 701

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Odpočet DPH z preddavku na DNM 343 051
IÚD Zúčtovanie preddavku na kúpu DNM 321 051
IÚD Zrušenie opravnej položky k preddavku na DNM pri jeho odpise – vyradení z majetku 095 051
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 702 051

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment