Účet 383 – Výdavky budúcich období

Účet 383 – Výdavky budúcich období je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania). Kde sa nachádzajú začiatočné a … Read more

Účet 347 – Ostatné dotácie

Ako účtovať na účte 347 – Ostatné dotácie? Účet 347 – Ostatné dotácie je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom zostatku nájdete tu). Konečný … Read more

Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu

Ako účtovať na účte 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu? Účet 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o … Read more

Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

Ako účtovať na účte 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku? Účet 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku je pasívny účet a jeho začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša … Read more

Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

Ako účtovať na účte 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty? Účet 354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša … Read more

Účet 316 – Čistá hodnota zákazky

Ako účtovať na účte 316 – Čistá hodnota zákazky? Účet 316 – Čistá hodnota zákazky je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal. Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a … Read more

Účet 345 – Ostatné dane a poplatky

Ako účtovať na účte 345 – Ostatné dane a poplatky? Účet 345 – Ostatné dane a poplatky je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom … Read more

Účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

Ako účtovať na účte 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov? Účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok viď základné pravidlá účtovania). … Read more

Účet 342 – Ostatné priame dane

Ako účtovať na účte 342 – Ostatné priame dane? Účet 342 – Ostatné priame dane je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o aktívnom a pasívnom … Read more

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku

Zúčtovacie vzťahy z obchodného styku predstavujú pohľadávky a záväzky, či už krátkodobé alebo dlhodobé, ktoré sa týkajú vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi a účtujeme o nich na účtoch účtovej skupiny 31 – Pohľadávky  a 32 – Záväzky. Jednoduché príklady účtovania o odberateľoch a dodávateľoch, nájdete tu! Pozor! Nejde o všetky účty účtovej skupiny 31 a … Read more