Účet 331 – Zamestnanci

Ako účtovať na účte 331 – Zamestnanci? Účet 331 – Zamestnanci je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá … Read more

Účtovanie o vydaných dlhopisov

Spoločnosť NORDVEN, a. s. vydáva 01. 01. 202X dlhopisy splatné 31. 12. 202X+2 v menovitej hodnote 1 000 000,- EUR. Efektívna úroková miera je 8 % p. a., emisný kurz je 793 832,- EUR Peniaze prijala na bankový účet. Ocenenie emitovaných dlhopisov (v EUR) Dátum Diskont Účtovná hodnota záväzku 1. 1. 202X (206 168,-) 793 832,- 31. 12. 202X … Read more

Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty

Ako účtovať na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty? Účet 343 – Daň z pridanej hodnoty je účet s premenlivým zostatkom. Ako z názvu vyplýva, účty s premenlivým zostatkom môžu mať konečný zostatok (KZ) na strane MD ale aj na strane Dal.  Teda tento účet môže mať aktívny aj pasívny zostatok (viac informácií o … Read more

Evidencia nákladov budúcich období

Ako vytvoriť tabuľku, ktorá nám uľahčí evidenciu a účtovanie nákladov budúcich období? Ako a čo účtovať na účte 381 – Náklady budúcich období nájdete v článku Účet 381 – Náklady budúcich období. Kvôli prehľadnej evidencii a aj kontrole je dobré mať vytvorenú tabuľku, ktorá nám poskytne vždy aktuálny prehľad o tom, čo všetko spoločnosť považuje … Read more

Účty s premenlivým zostatkom

Ktoré účty patria medzi účty s premenlivým zostatkom? Účty účtovej osnovy sa rozdeľujú na: účty aktív účty pasív nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty účty s premenlivým zostatkom Ako účtovať na účtoch s premenlivým zostatkom sa dozviete v článku Aktívny a pasívny zostatok na účte účtovej osnovy. Príklady predkontácií v praxi nájdete tu! Medzi účty s … Read more

Účet 321 – Dodávatelia

Účtovanie na účte 321 – Dodávatelia Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane D. … Read more

Účet 311 – Odberatelia

Ako účtovať na účte 311 – Odberatelia? Účet 311 – Odberatelia je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane MD. Na tomto … Read more

Účet 381 – Náklady budúcich období

Ako účtovať na účte 381 – Náklady budúcich období? Účet 381 – Náklady budúcich období je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok. Na tomto účte … Read more