Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Ako účtovať na účte 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti? Účet 065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde … Read more

Účet 473 – Vydané dlhopisy

Ako účtovať na účte 473 – Vydané dlhopisy? Účet 473 – Vydané dlhopisy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D … Read more

Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

Ako účtovať na účte 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie? Účet 253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný … Read more

Účtovanie o vydaných dlhopisov

Spoločnosť NORDVEN, a. s. vydáva 01. 01. 202X dlhopisy splatné 31. 12. 202X+2 v menovitej hodnote 1 000 000,- EUR. Efektívna úroková miera je 8 % p. a., emisný kurz je 793 832,- EUR Peniaze prijala na bankový účet. Ocenenie emitovaných dlhopisov (v EUR) Dátum Diskont Účtovná hodnota záväzku 1. 1. 202X (206 168,-) 793 832,- 31. 12. 202X … Read more