Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

Ako účtovať na účte 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti?

Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie.

Na tomto účte účtujeme odmeny členom obchodných spoločností (napr. členom predstavenstva).

522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

Príklad: Odmena spoločníka zo závislej činnosti

Spoločnosť sa rozhodla vyplatiť spoločníkovi odmenu zo závislej činnosti vo výške 10 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 522 / 366    suma: 10 000 Eur

366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

Odmena, ktorá bude spoločníkovi vyplatená predstavuje pre spoločnosť náklad. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur na stranu MD na účte 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti ako vznik nákladu. Účet 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD.

Priznaním odmeny spoločníkovi vznikol spoločnosti samozrejme aj záväzok mu túto odmenu vyplatiť. Preto účtujeme sumu 10 000 Eur aj na stranu D na účte 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti ako vznik záväzku. Účet 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti je účet pasív a prírastok na takýto účet účtujeme vždy na stranu D na príslušnom účte pasív.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Hrubé mzdy priznané spoločníkom 522 366

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti 710 522


Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment