Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku?

Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), avšak využíva sa na výpočet výsledku hospodárenia.

Konečný stav predstavuje rozdiel sumy všetkých pohybov na strane Má dať a sumy všetkých pohybov na strane Dal. Tento konečný stav sa na konci účtovného obdobia použije na výpočet výsledku hospodárenia a zostavenie účtu 710 – Účet ziskov a strát za dané účtovné obdobie. Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme rozdiel medzi obstarávacou cenou a oprávkami, t.j. zostatkovú cenu odpisovaného dlhodobého nehmotného a hmotného majetku v prípade jeho predaja.

541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Príklad: Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného softvéru

Keď spoločnosť softvér predá, bude ho musieť aj vyradiť zo svojho majetku. Aby ho mohla vyradiť, musí zaúčtovať oprávky v 100%-nej hodnote obstarávacej ceny. Ak teda ešte tieto oprávky neboli vytvorené na základe odpisovania (pozri účet 551 a 073), tak ich musíme dotvoriť a “odpísať” použitím účtu 541.

Spoločnosť predala softvér a teda musí zaúčtovať zostatkovú cenu softvéru vo výške 300 Eur do nákladov.
Predkontácia bude vyzerať takto:     541 / 073   suma: 300 Eur

073 – Oprávky k softvéru

Pri predaji majetku musí spoločnosť dotvoriť oprávky až do výšky obstarávacej ceny. V tomto prípade bola obstarávacia cena 9000 Eur a až do doby predaja spoločnosť vytvorila oprávky na základe odpisov vo výške 8700 Eur. Zostatková účtovná hodnota teda predstavovala 300 Eur.

Sumu 300 Eur teda účtujeme na stranu MD na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ako vznik nákladu. Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a vznik nákladu účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však účtujeme sumu 300 Eur aj na stranu D na účte 073 – Oprávky k softvéru ako vznik oprávky, teda pasíva. Účet 073 – Oprávky k softvéru je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného softvéru 541 073
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaných oceniteľných práv 541 074
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaného ostatného DNM 541 079
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predanej stavby 541 081
IÚD Zaúčtovanie zostatkovej ceny predaných SHV a SHV 541 082

Účtovanie na strane D:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 710 541

 

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment