Oprávky verzus Opravné položky?

Viete aký je rozdiel medzi oprávkami a opravnými položkami? V účtovníctve sa často používajú termíny ako oprávky a opravné položky a niekedy sa stáva, že tieto dva pojmy bývajú zamenené, resp. že čitateľovi nie je úplne jasný rozdiel medzi nimi. Oprávky Dlhodobý hmotný ako aj dlhodobý nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je … Read more

Ako účtovať odpisovanie dlhodobého majetku?

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie resp. zníženie hodnoty tohto majetku. Pozor musí ísť o majetok, ktorý sa odpisuje, keďže účtová osnova obsahuje aj účtovú skupinu 03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný (ktorý účtujeme na účtoch 031 – … Read more

Ako účtovať zaradenie majetku do užívania?

Ako účtovať obstaranie majetku nájdete tu. Pri účtovaní zaradenia majetku do užívania účtujeme na účtoch príslušného majetku a zároveň aj na účtoch, cez ktoré sme tento majetok obstarali. Majetok účtujeme na týchto účtoch v rámci nasledujúcich účtových tried: 01 – Dlhodobý nehmotný majetok 012 – Aktivované náklady na vývoj 013 – Softvér 014 – Oceniteľné práva 015 – Goodwill … Read more

Účet 112 – Materiál na sklade

Ako účtovať na účte 112 – Materiál na sklade? Účet 112 – Materiál na sklade je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok na strane D na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje začiatočný zostatok na strane MD. Na … Read more

Ako účtovať obstaranie majetku?

O obstaraní majetku môžeme účtovať v niekoľkých prípadoch a to pri: obstaraní dlhodobého majetku obstaraní zásob obstaraní krátkodobého finančného majetku Majetok môžeme obstarať napríklad kúpou, vytvorením vlastnou činnosťou, bezplatným nadobudnutím (teda darom) alebo preradením z osobného užívania do podnikania (viď príklady nižšie). Na účtovanie obstarania máme v účtovej osnove viacero účtov a to: 041 – … Read more

Ako účtovať vyradenie majetku?

Dlhodobý majetok je potrebné vyradiť pri rôznych príležitostiach: pri predaji pri likvidácii pri darovaní v dôsledku škody a manka pri preradení z podnikania do osobného vlastníctva Vyradenie majetku z dôvodu predaja Keď sa spoločnosť rozhodne svoj dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok predať a ešte ho nemá úplne odpísaný, teda nevytvorila oprávky do 100% obstarávacej ceny … Read more

Účet 543 – Dary

Ako účtovať na účte 543 – Dary? Účet 543 – Dary je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný zostatok či začiatočný … Read more

Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

Ako účtovať na účte 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku? Účet 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné … Read more

Účet 131 – Obstaranie tovaru

Ako účtovať na účte 131 – Obstaranie tovaru? Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal. Konečný zostatok je na strane D. Na tomto účte účtujeme o obstaraní tovaru, teda všetkého čo spoločnosť nakupuje za účelom ďalšieho … Read more

Účet 549 – Manká a škody

Ako účtovať na účte 549 – Manká a škody? Účet 549 – Manká a škody je nákladový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden začiatočný … Read more