Oprávky verzus Opravné položky?

Viete aký je rozdiel medzi oprávkami a opravnými položkami?

V účtovníctve sa často používajú termíny ako oprávky a opravné položky a niekedy sa stáva, že tieto dva pojmy bývajú zamenené, resp. že čitateľovi nie je úplne jasný rozdiel medzi nimi.

Oprávky

Dlhodobý hmotný ako aj dlhodobý nehmotný majetok sa počas používania “opotrebováva” a tak je potrebné postupne znižovať jeho hodnotu, čím vlastne vyjadríme dané opotrebovanie resp. zníženie hodnoty tohto majetku. Aj keď sa reálne tento druh majetku “nemíňa”, časom a s nástupom novších technológií sa stáva zastaraným a preto treba v účtovníctve jeho hodnotu postupne znižovať. Toto opotrebovanie sa v účtovníctve označuje pojmom účtovné odpisovanie majetku. Existuje aj pojem daňové odpisovanie, ktorému sa budeme venovať neskôr.

Spoločnosti, ktoré majú zaradené do užívania majetok, ktorý sú povinní odpisovať, si musia viesť odpisový plán. V odpisovom pláne sledujú, aká časť účtovnej hodnoty sa už odpísala (vidíme to práve na účtoch 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku).

Odpisy majetku zaznamenávame na tzv. opravných účtoch skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku, kde sa odpisy zaznamenávajú od zaradenia majetku do užívania až do jeho úplného odpísania a vyradenia z majetku (teda hovoríme, že sa zaznamenávajú kumulatívne).

Oprávky sú teda kumulované odpisy!

Účtová osnova nám ponúka tieto účty na účtovanie oprávok k majetku:

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 – Oprávky k softvéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
075 – Oprávky ku goodwillu
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku
081 – Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (účet pasív)
085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

Odpisy účtujeme Na ťarchu účtu 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a V prospech príslušného účtu oprávok zo skupiny 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku.

Ako účtovať odpisovanie dlhodobého majetku nájdete tu?

Opravné položky

Opravné položky vyjadrujú zistené zníženie ocenenia daného majetku. Zníženie znamená, že ich obstarávacia cena je väčšia ako reálna hodnota podľa § 27 zákona o účtovníctve. Pokles ocenenia tohto dlhodobého nehmotného majetku musíme zaznamenať v účtovníctve a teda musíme vytvoriť opravné položky. Tvorbu opravnej položke účtujeme v prípade dočasného zníženia ocenenia takéhoto majetku. V prípade, že zistíme, že zníženie ocenenia už nie je opodstatnené, účtujeme zrušenie opravnej položky.

Opravné položky sa teda tvoria k jednotlivým druhom majetku, a to v prípadoch, že je možné predpokladať, že nastalo zníženie ich hodnoty oproti ich oceneniu v účtovníctve.

Opravné položky evidujeme na účtoch skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie:

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
191 – Opravné položky k materiálu
192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe
193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravné položky k výrobkom
195 – Opravné položky k zvieratám
196 – Opravné položky k tovaru
291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku
391 – Opravné položky k pohľadávkam

Vidíme teda, že opravné položky tvoríme aj pre iné druhy majetku ako je dlhodobý majetok. Napríklad, tvoríme opravné položky k zásobám či pohľadávkam, pričom oprávky k zásobám či pohľadávkam neexistujú (netvoríme ich).

Ako účtovať tvorbu a zrušenie opravných položiek nájdete v článkoch o jednotlivých účtoch skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie.

Na účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek však využívame viacero nákladových účtov (na rozdiel od odpisov, kde používame iba jeden účet 551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku):

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

V prípade tvorby opravnej položky účtujeme Na ťarchu niektorého nákladových účtov (505, 547, 553 alebo 565) a V prospech niektorého z účtov opravných položiek (teda zo skupiny 09 – Opravné položky k dlhodobému majetku, 19 – Opravné položky k zásobám, 29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku a 39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie). Napríklad:

505/196 – zníženie ocenenia tovaru

547/391 – zníženie ocenenia pohľadávky

553/092 – zníženie ocenenia samostatne hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí

565/291 – zníženie ocenenia krátkodobých cenných papierov (napríklad dlhopisov)

Netreba však zabudnúť na špeciálny účet 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku. Ako a čo účtovať na tomto účte nájdete tu.

Kontraaktívne účty

Väčšina účtov oprávok a opravných položiek patria medzi účty pasív. Ako účtovať na účtoch pasív, nájdete tu. Tieto účty oprávok a opravných položiek patria medzi tzv. kontraaktívne účty. Kontraaktívny účet je účet, ktorý je započítaný voči účtu aktív v súvahe so znamienkom mínus. Konkrétny príklad nájdete tu.

Niektoré účty oprávok a opravných položiek patria medzi účty s premenlivým zostatkom a to účty:

075Oprávky ku goodwillu

097Opravné položky k nadobudnutému majetku

098Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Tieto účty teda môžu mať aktívny alebo pasívny zostatok. Ako účtovať aktívny a pasívny zostatok nájdete tu.

V prípade účtov 097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku je možné v súvahe vykazovať aj znamienko plus (viac informácií nájdete tu).

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch, nájdete tu!

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment