Účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky

Ako účtovať na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky? Účet 479 – Ostatné dlhodobé záväzky je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane … Read more

Účtovanie kúpy podniku

V účtovníctve kupujúceho sa účtuje kupovaný majetok podniku alebo jeho časti Na ťarchu príslušných účtov majetku (teda na ich stranu MD tak ako aj prírastok na účty aktív) a prevzaté záväzky V prospech príslušných účtov záväzkov (teda na ich stranu D tak ako aj prírastky na účty pasív). Kúpna cena sa účtuje V prospech účtu 372 … Read more

Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je nákladový účet a preto všetky prírastky (vznik nákladov) na tento účet účtujeme na stranu Má dať a všetky úbytky (zníženie nákladov) na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane D. Konečný stav … Read more

Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

Ako účtovať na účte 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti? Účet 471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na … Read more

Novinky v zákone o účtovníctve od 01.01.2022

Čo je nové v zákone o účtovníctve od roku 2022? V tomto článku nájdete vybrané novinky v zákone o účtovníctve. Zákonom č. 456/2021 sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 o účtovníctve. Účtovný doklad Po novom účtovný doklad nemusí obsahovať podpis osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie a nemusí obsahovať ani účty, na ktorých sa účtovný … Read more

Opravné a dodatočné daňové priznanie

Aký je rozdiel medzi opravným a dodatočným daňovým priznaním? Opravné daňové priznanie je také, ktoré spoločnosť podá, ak už podávala riadne daňové priznanie a podáva ďalšie zmenené, ale v stále v lehote na podanie daňového priznania. Predstavme si teda, že spoločnosť podala riadne (to prvé) daňové priznanie v jaruári. Vo februári však zistila chybu a … Read more

Účet 606 – Výnosy zo zákazky

Ako účtovať na účet 606 – Výnosy zo zákazky? Účet 606 – Výnosy zo zákazky je výnosový účet a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav na tomto účte sa neprenáša do ďalšieho účtovného obdobia (teda logicky nemá ani žiaden Začiatočný zostatok či Začiatočný stav), … Read more

Kmeňové akcie (Common stocks)

Vlastníci kmeňových akcií majú hlasovacie práva a takisto aj právo prednostnej kúpi (tzv. preemptive right). Právo prednostnej kúpi je právo na rovnaký podiel akcií pri emisii nových akcií, ako už vlastník vlastní (ak vlastním 20% akcií spoločnosti a spoločnosť emitovala ďalších 100 akcií, mám právo prednostnej kúpi 20 akcií z tejto novej emisie). Vlastníkom kmeňových … Read more

Témy

klasifikácia účtov účtovej osnovy účty aktív účty pasív kontraaktívne účty účty s premenlivým zostatkom nákladové účty výnosové účty uzávierkové účty analytické účty Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve Začiatočné a konečné zostatky a stavy na účtoch Účtovné knihy v podvojnom účtovníctve Účtovanie prvý rok fungovania spoločnosti otváracia súvaha prvá účtovná závierka Majetok obstaranie majetku … Read more

Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

Ako účtovať na účte 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období? Účet 655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období je výnosový účet a preto všetky prírastky (vznik výnosov) na tento účet účtujeme na stranu Dal a všetky úbytky (zníženie výnosov) na stranu Má dať (viď základné pravidlá účtovania). Konečný stav tohto účtu nájdeme na strane MD. … Read more