Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Ako účtovať na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov?

Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte sa účtuje upísanie vkladov do zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov pri vzniku účtovnej jednostky od spoločníkov v prípade a.s. (kedy je tvorba tohto fondu pri vzniku povinná) či s.r.o. (kedy je tvorba tohto fondu dobrovoľná). Tento fond sa tvorí z príplatkov spoločníkov nad hodnotu vkladu, ktorý tvorí základné imanie.

Zákonný rezervný fond spoločnosť neskôr dopĺňa a využíva. Na dopĺňnie rezervného fondu z účtovného zisku ako aj použitie prostriedkov naakumulovaných na tomto účte však používame účet 421 – Zákonný rezervný fond a nie účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov. Je to dosť logické, keďže fond už nie je dopĺňaný z kapitálových vkladov ale zo zisku. Z hľadiska účtovníctva je teda rozdiel, či ide o tvorbu rezervného fondu v súvislosti so vznikom podnikateľského subjektu, alebo o jeho tvorbu z vytvoreného účtovného zisku.

Keď sa pozrieme na účtovú osnovu vidíme, že účtová skupina 41 rieši sa týka vstupných kapitálových vkladov.

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie
412 – Emisné ážio
413 – Ostatné kapitálové fondy
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 – Zmeny základného imania

Preto v skupine nájdeme položky ako základné imanie, ostatné kapitálové fondy, zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov, nedeliteľný fond z kapitálových vkladov a iné.

Zároveň v účtovej osnove v skupine 42 vidíme, že táto časť sa zase týka priebežnej tvorby fondov z disponibilného zisku resp. využitia fondov na vysporiadanie dosiahnutej straty (už zo samotného názvu skupiny to vyplýva).

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond
422 – Nedeliteľný fond
423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
429 – Neuhradená strata minulých rokov

 

Ako účtovať na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov?

Príklad 1: Upísanie vkladu do zákonného rezervného fondu

Spoločník sa pri vzniku s.r.o. rozhdol dobrovoľne vložiť do spoločnosti okrem základného imania vo výške 5000 Eur ešte ďalších 1000 Eur do zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov.
Predkontácia bude vyzerať takto: 419, 417 / 353   suma: 6 000 Eur

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Keďže spoločník sa zaviazal, že do spoločnosti vloží 6000 Eur, spoločnosti vznikla pohľadávka voči spoločníkovi, keďže očakáva, že spoločník túto sumu zaplatí (teda “pohľadáva” si túto sumu). Preto účtujeme vznik pohľadávky ako prírastok na účte 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie vo výške 6000 Eur na stranu MD na účte 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie. Účet 353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie je účet aktív a prírastky na účtoch aktív účtujeme vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Spoločník vloží do spoločnosti 6000 Eur, pričom 5000 Eur pôjde do základného imania a 1000 Eur do zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov.

Vieme teda, že základné imanie sa vytvorí (dôjde k zmene) vo výške 5000 Eur, avšak ešte nie je suma základného imania zapísaná v obchodnom registri, takže nemôžeme túto sumu účtovať na účet 411 – Základné imanie, keďže oficálne to ešte základné imanie nie je. Použijeme ale účet 419 – Zmeny základného imania, kde budeme evidovať sumu 5000 Eur až do zápisu do obchodného registra na strane D. Potom ju preúčtujeme na účet 411 – Základné imanie predkontáciou 419 / 411 (suma 5 000 Eur).

Zostalo nám ešte spomínaných 1000 Eur, ktoré musíme zaúčtovať na účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov. Účtujeme teda sumu 1000 Eur na stranu D na účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov ako prírastok na takýto účet, keďže spoločník sa rozhodol ho “naplniť” sumou 1000 Eur. Účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 2: Vysporiadanie straty z prostredkov kumulovaných v zákonnom rezervnom fonde z kapitálových vkladov

V prípade, ak spoločnosť použije časť rezervného fondu na úhradu straty z minulého roka, predkontácia bude vyzerať takto:   417 / 431      suma: 300 Eur

Pohyby na účtoch budú vyzerať takto:

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Kedže stratu z minulého roka sme na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia zaúčtovali na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní na stranu MD, jej úhradu musíme účtovať na tomto účte na opačnej strane a teda na strane D. Preto úhradu straty zo zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov vo výške 300 Eur účtujeme práve na stranu D na účte 431.

Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov evidujeme na samostatnom účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a nie na účte 421 – Zákonný rezervný fond. Použitie prostriedkov na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov na úhradu straty z minulého obdobia predstavuje úbytok na tomto účte (akumulované prostriedky použijeme na úhradu straty). Ide o účet pasív a na účte pasív účtujeme úbytok vždy na stranu MD. Preto úhradu straty zo zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov účtujeme ako úbytok na účet 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov a to na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Konečný zostatok na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní je teda nula.

417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

Vidíme, že na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov stále zostalo 700 Eur, ktoré môže spoločnosť využiť v budúcnosti.

Ak by sme neúčtovali uhradenie straty v predchádzajúcom období, ale stratu dosiahnutú v obdobiach ešte predtým, predkontácia by vyzerala 417/429.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
IÚD Usporiadanie účtovnej straty za predchádzajúce účtovné obdobie – použitím zákonného rezervného fondu z kapitálových vkladov 417 431
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 417 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Upísanie vkladu do zákonného rezervného fondu 353 417
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 701 417

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment