Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Ako účtovať na účte 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy?

Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (D) a všetky úbytky na stranu Má dať (MD). Konečný zostatok na strane MD na tomto účte sa prenáša do ďalšieho účtovného obdobia, kde logicky predstavuje Začiatočný stav na strane D (viď základné pravidlá účtovania).

Kde sa nachádzajú začiatočné a konečné stavy a zostatky nájdete v časti Začiatočné a konečné zostatky a stavy v podvojnom účtovníctve.

Na tomto účte účtujeme krátkodobé dlhopisy, ktoré účtovná jednotka vydala so splatnosťou do jedného roka.

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Príklad 1: Vydanie dlhopisov

Spoločnosť vydala dlhopis s menovitou hodnotou 50 000 Eur, 100 dlhopisov po 500 €, aby získala finančné prostriedky.

Predkontácia bude vyzerať takto:    375 / 241   suma: 50 000 Eur

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Spoločnosti predajom vznikla pohľadávka na sumu 50 000 Eur, o ktorej očakáva, že ju investor zaplatí.

Musíme teda účtovať na účet 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov. Je aktívny účet a preto prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD. Predajom dlhopisu vznikla spoločnosti pohľadávka. Teda spoločnosť očakáva, že investor, ktorý si dlhopis zakúpil, cenu dlhopisu aj zaplatí. Kým táto suma nie je zaplatená, spoločnosť ju eviduje ako pohľadávku.

Finančné prostriedky získané emisiou dlhopisu bude musieť spoločnosť v deň splatnosti aj vrátiť. Predstavujú teda pre spoločnosť záväzok, teda povinnosť ich aj vrátiť. Preto tento prípad zaúčtujeme aj na účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy, ktorý patrí do kategórie záväzkov. Účet 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy je pasívny účet a preto prírastok na tomto účte účtujeme na stranu D. Ako sa účtuje na účtoch aktív a pasív nájdete v časti Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve.

Investor pohľadávku neskôr aj zaplatil a teda na účte 375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov zaúčtujeme úbytok z tohto účtu na stranu D, keďže ide o aktívny účet. Keďže peniaze došli na bankový účet spoločnosti, prírastok na účet musíme zaúčtovať na účet 221 – Bankové účty. Účet 221 – Bankové účty je aktívny účet a preto prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

Príklad 2: Splatenie emitovaných krátkodobých dlhopisov

Došiel čas splatnosti dlhopisov, kedy je spoločnosť povinná investorom cenu dlhopisu vrátiť a samozrejme aj s úrokom, pričom úrok predstavoval 5 000 Eur.

Predkontácia splatenia dlhopisov bude vyzerať takto:    241/221   suma: 50 000 Eur

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

Splatenie ceny dlhopisov bude mať za následok situáciu, že spoločnosť už nemá povinnosť investorom sumu vrátiť, keďže už ju vrátila. Vrátenie účtujeme ako zníženie na účte pasív, teda zrušenie záväzku voči investorom, ktoré účtujeme na stranu MD na účte 241Vydané krátkodobé dlhopisy (viď Základné pravidlá účtovania).

Splatenie dlhopisov z bežného bankového účtu zaúčtujeme na účet 221 – Bankové účty. Tento účet je aktívny a preto úbytok z takéhoto účtu evidujeme na strane D  (viď Základné pravidlá účtovania).

Predkontácia zaplatenia úroku bude vyzerať takto:    562 / 221    suma: 5 000 Eur

562 – Úroky

Úrok predstavuje pre spoločnosť náklad, ktorý evidujeme na účte 562 – Úroky. Účet 562 – Úroky je teda nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD (viď Základné pravidlá účtovania).

Splatenie úroku z bežného bankového účtu zaúčtujeme na účet 221 – Bankové účty. Tento účet je aktívny a preto úbytok z takéhoto účtu evidujeme na strane D.

Účtovanie na strane MD:

Dokl. Účtovný prípad MD D
VBÚ Splatenie emitovaných krátkodobých dlhopisov 241 221
IÚD Zaúčtovanie konečného stavu účtu 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy 241 702

Účtovanie na strane D:

IÚD Emisia krátkodobých dlhopisov 375 241
IÚD Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu 241 – Vydané krátkodobé dlhopisy 701 241

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment