Neúčtovným spôsobom

Otvorenie účtov Neúčtovným spôsobom znamená, že len prenesieme (prepíšeme) hodnoty súvahových účtov z minulého účtovného obdobia na príslušné súvahové účty nového účtovného obdobia.  Nepoužijeme teda pri tom Začiatočný účet súvahový.