Otváracia súvaha – založenie s.r.o.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným Obchodní partneri Ján S., Sven S. a Peter V. zakladajú k 1. máju 202X, a to spoločnosť s ručením obmedzeným s obchodným názvom ALL-TODOS, s.r.o. Podľa spoločenskej zmluvy sa spoločníci zaviazali k nasledovným vkladom: Ján S. a bude podieľať na základnom imaní 25 %. Svoj vklad splatí peniazmi vo výške 4 250,- … Read more

Účtovanie prvý rok vzniku s.r.o.

K dátumu vzniku s.r.o. je potrebné zostaviť otváraciu súvahu. Na konci prvého roka v každom prípade treba spracovať účtovnú závierku. Konečný účet súvahový vytvárame práve na základe otváracej súvahy, keďže začiatočný účet súvahový neexistuje. Zostavenie otváracej súvahy Na základe zakladateľskej listiny zaevidujeme vklad do spoločnosti v hodnote 5000 Eur na účet 411 – Základné imanie. … Read more