Podiel zložiek kapitálu na celkovom kapitále

Podnik má na trhu 25 000 akcií s trhovou cenou 48 eur,  12 000 kusov obligácií s trhovou cenou cenou 35 eur a požičal si od banky 200 000 Eur v podobe úveru na 5 rokov za úrokovú sadzbu 12%.

Vypočítajte percentuálny podiel jednotlivých zložiek kapitálu na celkovom kapitále.

Riešenie:

25 000 akcií po 48 Eur … suma v súvahe bude 25 000 x 48 = 1 200 000 Eur

12 000 obligácií po 35 Eur … suma v súvahe bude 12 000 x 35 = 420 000 Eur

úver do banky bude takisto na strane pasív a to v hodnote 200 000 Eur

Pasíva
Akcie 1,200,000 66%
Obligácie 420,000 23%
Úver 200,000 11%
Pasíva celkom 1,820,000

V tabuľke vidíme, že hodnota akcií tvorí 66% celkových pasív spoločnosti, obligácie tvoria 23% celkových pasív a úver 11% celkových pasív. Akcie a obligácie tvoria vlastný kapitál a teda 89% pasív tvorí vlastný kapitál a iba 11% tvorí cudzí kapitál vo forme bankového úveru.

Ďalšie praktické príklady nájdete tu!

Leave a Comment