Účtovné knihy v podvojnom účtovníctve

Medzi dve hlavné účtovné knihy v podvojnom účtovníctve patrí:

  1. Denník a
  2. Hlavná kniha

DENNÍK

V Denníku nájdeme všetky účtovné zápisy zoradené chronologicky (z časového hľadiska tak, ako po sebe nasledujú). Vždy spravíme najskôr zápis v Denníku a až potom účtujeme do Hlavnej knihy.

Príklad zápisov v denníku:

HLAVNÁ KNIHA

V Hlavnej knihe nájdeme všetky účtovné zápisy rozdelené do účtov z vecného hľadiska. Tieto účty sa volajú syntetické, keďže predstavujú súhrn (syntézu) rôznych údajov resp. účtovných zápisov.

V Hlavnej knihe nájdeme:

  • účty Aktív
  • účty Pasív
  • účty Nákladov
  • účty Výnosov
  • Začiatočný účet súvahový
  • Konečný účet súvahový a
  • Účet ziskov a strát

Na konci účtovného obdobia sa všetky účty v Hlavnej knihe vyrovnajú (hovoríme že sa uzatvárajú).

Leave a Comment