Účtová osnova

Účty osnovy môžeme zaradiť do rôznych kategórií (viď obrázok nižšie).

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

Účtová trieda O – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj
013 – Softvér
014 – Oceniteľné práva
015 – Goodwill
019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný

021 – Stavby
022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky
032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
067 – Ostatné pôžičky
069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 – Oprávky k softvéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
075 – Oprávky ku goodwillu
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastnej výroby
123 – Výrobky
124 – Zvieratá

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru
132 – Tovar na sklade a v predajniach
133 – Nehnuteľnosť na predaj
139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravné položky k materiálu
192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe
193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravné položky k výrobkom
195 – Opravné položky k zvieratám
196 – Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze

211 – Pokladnica
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
316 – Čistá hodnota zákazky

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci
podielovej účasti
353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci
podielovej účasti

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 – Záväzky voči účastníkom združenia

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

371 – Pohľadávky z predaja podniku
372 – Záväzky z kúpy podniku
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 – Pohľadávky z nájmu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 – Nakúpené opcie
377 – Predané opcie
378 – Iné pohľadávky
379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 – Náklady budúcich období
382 – Komplexné náklady budúcich období
383 – Výdavky budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravné položky k pohľadávkam
395 – Vnútorné zúčtovanie
398 – Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie
412 – Emisné ážio
413 – Ostatné kapitálové fondy
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 – Zmeny základného imania

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond
422 – Nedeliteľný fond
423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
429 – Neuhradená strata minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 – Rezervy

451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným
jednotkám v rámci podielovej účasti

472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z nájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 – Fyzická osoba – podnikateľ

491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Účtová trieda 5 – Náklady

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 – Predaný tovar
505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
507 – Predaná nehnuteľnosť

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady
522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľnosti
538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného
majetku
542 – Predaný materiál
543 – Dary
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 – Odpis pohľadávky
547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 – Manká a škody

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 – Finančné náklady

561 – Predané cenné papiere a podiely
562 – Úroky
563 – Kurzové straty
564 – Náklady na precenenie cenných papierov
565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 – Náklady na derivátové operácie
568 – Ostatné finančné náklady
569 – Manká a škody na finančnom majetku

59 – Dane z príjmov a prevodové účty

591 – Splatná daň z príjmov
592 – Odložená daň z príjmov
595 – Dodatočné odvody dane z príjmov
596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Účtová trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
606 – Výnosy zo zákazky
607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
612 – Zmena stavu polotovarov
613 – Zmena stavu výrobkov
614 – Zmena stavu zvierat

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu a tovaru
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 – Tržby z predaja materiálu
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 – Finančné výnosy

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky
664 – Výnosy z precenenia cenných papierov
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 – Výnosy z derivátových operácií
668 – Ostatné finančné výnosy

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový
702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet

710 – Účet ziskov a strát
711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov

75 až 79 – Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Zdroj: Príloha č. 1 k opatreniu č. 23054/2002-92 v znení neskorších predpisov

Leave a Comment