Príklad: Súvaha

Spoločnosť má celkový majetok vo výške 300 000 Eur, stále aktíva predstavujú 150 000 Eur, krátkodobé záväzky 25 000 Eur a dlhodobé záväzky 50 000 Eur.

Aká je výška vlastného imania spoločnosti?

Aká je výška čistého pracovného kapitálu?

Čo vieme zo zadania?

Zo zadania vieme zostaviť jednoduchú súvahu. Súvaha bude vyzerať takto:

Súvaha
Neobežný majetok 150,000 Krátkodobé záväzky 25,000
Obežný majetok 150,000 Dlhodobé záväzky 50,000
Vlastné imanie 225,000
Aktíva celkom 300,000 Pasíva celkom 300,000

 

Celkový majetok spoločnosti je 300 000 Eur a teda celkové aktíva spoločnosti sú v takejto hodnote. Celkové pasíva musia byť takisto v hodnote 300 000 Eur (viď základné pravidlá účtovania). Krátkodobé a dlhodobé záväzky predstavujú spolu 75 000 Eur. Keďže pasíva predstavujú 300 000 Eur a záväzky spoločnosti 75 000 Eur, vlastné imanie spoločnosti musí byť 225 000 Eur (300 000 – 75 000).

Stále aktíva je pojem, ktorý sa používa pre označenie dlhodobého majetku.

Čistý pracovný kapitál predstavuje suma, ktorú vyrátame tak, že od obežných aktív odrátame krátkodobé záväzky.

Keďže celkové aktíva sú 300 000 Eur a neobežné aktíva sú 150 000 Eur, obežné aktíva musia takisto predstavovať 150 000 Eur (300 000 – 150 000). Aktíva sa totiž delia na obežné a neobežné. Keď od obežných aktív vo výške 150 000 Eur odrátame krátkodobé závázky vo výške 25 000 Eur dostaneme 125 000 Eur. Čistý pracovný kapitál predstavuje teda 125 000 Eur.

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie alebo kontaktný formulár.

Leave a Comment