Účet 323 – Krátkodobé rezervy

Ako účtovať na účte 323 – Krátkodobé rezervy? Účet 323 – Krátkodobé rezervy je pasívny účet a jeho Začiatočný stav sa nachádza na strane D. Prírastky na tomto účte preto účtujeme na stranu D a úbytky na stranu MD. Konečný zostatok evidujeme na strane MD a prenáša sa do ďalšieho účtovného obdobia, kde predstavuje Začiatočný stav (viď základné … Read more

Vykazovanie a zverejňovanie o rezervách

Poznámky k účtovnej závierke  spoločnosti QUIDO, s.r.o. zostavenej k 31. 12. 202X uvádzajú nasledujúce informácie: Prehľad o rezervách k 31.12.202X (v EUR) Účel rezervy Stav k 01. 01. Tvorba Čerpanie Zrušenie Stav k 31.12. na overenie ÚZ audítorom 2 300,- – 2 300,- – 0,- na odstupné 38 000,- – 30 000,- 0,- na nevyčerpanú dovolenku 0,- 7 200,- – – na sociálne a zdravotné poistenie zamestnávateľa … Read more

Ako účtovať tvorbu, použitie a zrušenie rezervy

Ako účtovať rezervy? Rok 202X Spoločnosť WASHER, a. s. vyrába a predáva sprchovacie boxy. K 31. 12. 202X udáva zostatky na vybraných účtoch: 221      Bankové účty                                                                                        92 000,- 323      Krátkodobé rezervy                                                    … Read more