Predkontácie v súvislosti s nehnuteľnosťou určenou na predaj?

Ako účtovať účtovné prípady v súvislosti s nehnuteľnosťou určenou na predaj?

V prípade nehnuteľnosti určenej na predaj sa bavíme o nehnuteľnosti, ktorá bola nakúpená za účelom predaja, avšak predaja nie v pôvodnom stave. Pôjde teda o predaj v zmenenom stav. Ide o prípady, kedy spoločnosť nehnuteľnosť zakúpi s cieľom opraviť či inak technicky zhodnotiť a až potom predať. Je preto dôležité pozrieť sa na to, čo sa deje aj na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj a na účte 507 – Predaná nehnuteľnosť. Dôležité je si uvedomiť, že nehnuteľnosť v tomto prípade predstavuje zásoby a nie dlhodobý hmotný majetok.

Príklad 1: Prijatá faktúra za nákup nehnuteľnosti určenej na predaj – spôsob účtovania zásob B

Spoločnosť obdržala faktúru za nákup budovy v hodnote 30 000 Eur, z čoho 25 000 Eur je základ dane a 5 000 Eur je DPH. Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom B. Ak použijeme spôsob B tak obstaranie zásob v priebehu roka účtujeme priamo na účty účtovej triedy 5 – Náklady a teda v priebehu roka nepoužívame účty účtovej triedy 1 – Zásoby.

Predkontácia bude vyzerať takto:  507, 343 / 321    suma: 30 000 Eur

507 - Predaná nehnuteľnosť

Teda pri tomto spôsobe účtovania účtujeme do nákladov už priamo pri nákupe (a teda nečakáme až do doby, kedy sa majetok predá).

Na strane MD  na účet 507 – Predaná nehnuteľnosť účtujeme vznik nákladu vo výške základu dane, teda 25 000 Eur ako vznik tohto nákladu.  Účet 507 – Predaná nehnuteľnosť  je predsa nákladový účet a vznik nákladu účtujeme vždy na strane MD.

Keďže sme budovu kúpili a obdržali dodávateľskú faktúru, vzniká spoločnosti záväzok za budovu aj zaplatiť. Účtujeme teda celú fakturovanú sumu, 30 000 Eur, na stranu D na účte 321 – Dodávatelia ako vznik záväzku. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D na príslušnom účte pasív.

Nesmieme zabudnúť zaúčtovať DPH na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Vidíme, že sme dosiahli, že strana MD sa rovná strane D (25T€+5T€=30T€).

Teda pri tomto spôsobe účtovania, prípady, ktoré súvisia s vyradením nehnuteľnosti z účtovníctva a jej zaúčtovanie do nákladov, sa účtujú už priamo pri nákupe nehnuteľnosti (a teda nečakáme až do doby, kedy sa nehnuteľnosť predá).

Príklad 2: Prijatá faktúra za nákup nehnuteľnosti určenej na predaj – spôsob účtovania zásob A

Ak použijeme spôsob A, účtujeme už v priebehu roka nákup nehnuteľnosti na účty účtovej triedy 1 – Zásoby.

Pri spôsobe účtovania A je dôležité si uvedomiť, že účty účtovej triedy 1 – Zásoby používame už v priebehu roka (pri spôsobe účtovania B nás účty účtovej triedy 1 – Zásoby zaujímajú až na konci roka pred zostavením účtovnej závierky).

Spoločnosť, ktorá je platiteľom DPH, budovu  s fakturovanou sumou 30 000 Eur (5 000 Eur je DPH) .
133 - Nehnuteľnosť na predaj

133 - Nehnuteľnosť na predaj

Teda pri tomto spôsobe účtovania účtujeme zakúpenie nehnuteľnosti ako prírastok na účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj.

Na stranu MD na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj teda účtujeme sumu 25 000 Eur (základ dane z faktúry) ako prírastok na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj. Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

Keďže sme budovu kúpili a obdržali dodávateľskú faktúru, vzniká spoločnosti záväzok za budovu aj zaplatiť. Účtujeme teda celú fakturovanú sumu, 30 000 Eur, na stranu D na účte 321 – Dodávatelia ako vznik záväzku. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D na príslušnom účte pasív.

Nesmieme zabudnúť zaúčtovať DPH na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Vidíme, že sme dosiahli, že strana MD sa rovná strane D (25T€+5T€=30T€).

Príklad 3: Opravy a technické zhodnotenie nehnuteľnosti určenej na predaj – spôsob A

Spoločnosť chcela budovu uviesť do stavu spôsobilého na predaj a tak dala na nej vykonať opravy a rôzne technické zhodnotenie, za ktoré obdržala faktúru v celkovej výške 60 000 Eur, z čoho 10 000 Eur tvorí DPH.

Náklady v súvislosti s uvedením budovy do stavu spôsobilého na predaj, teda náklady na opravy a rôzne technické zhodnotenie v tomto prípade neúčtujeme na nákladov do účtovej triedy 5, ale použijú sa na zvýšenie ceny nehnuteľnosti na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj.
Predkontácia teda bude vyzerať takto:  133, 343 / 321   suma: 60 000 Eur

Na stranu MD na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj účtujeme sumu 50 000 Eur (základ dane z faktúry) ako prírastok na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj, aj keď ide o náklady na opravu a technické zhodnotenie budovy určenej na predaj. Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj je účet aktív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu MD.

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 60 000 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 60 000 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok v tejto výške. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

Nesmieme zabudnúť ešte na DPH. Aby sme zachovali pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej, účtujeme DPH vo výške 10 000 Eur na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Vidíme, že ľavá strana (50 000 + 10 000) sa naozaj rovná pravej strane (60 000).

Príklad 4: Vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva po predaji – spôsob A

Spoločnosť budovu predala a potrebuje ju vyradiť z účtovníctva. Hodnota budovy pri vyradení je 75 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:   507 / 133   suma: 75 000 Eur

507 - Predaná nehnuteľnosť

Spoločnosť účtovala vznik nákladu vo výške 75 000 Eur na stranu MD na účet 507 – Predaná nehnuteľnosť, keďže takto bola ocenená nehnuteľnosť spolu s nákladmi na jej opravu a technické zhodnotenie. Účet 507 – Predaná nehnuteľnosť a vznik nákladu na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD.

Zároveň však musíme zaevidovať aj vyradenie nehnuteľnosti z účtovníctva (už ju teda nepotrebujem evidovať na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj, keďže sa predala). Vyradenie z účtovníctva účtujeme ako úbytok na účte 133 – Nehnuteľnosť na predaj na strane D na tomto účte takisto vo výške 75 000 Eur. Účet 133 – Nehnuteľnosť na predaj je účet aktív a úbytky na takýchto účtoch účtujeme práve na strane D.

Príklad 5: Výnos z predaja nehnuteľnosti

Spoločnosť predala nehnuteľnosť a odberateľovi vystavila faktúru vo výške 72 000 Eur, z čoho 12 000 Eur predstavovala DPH.
Predkontácia bude vyzerať takto:   311 / 607, 343   suma: 72 000

607 Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

Spoločnosť vystavila zákazníkovi faktúru vo výške 72 000 Eur za predanú budovu, kde základ dane predstavuje 60 000 Eur a DPH sa rovná 12 000 Eur. Predajom budovy teda spoločnosti vznikol výnos a zároveň aj pohľadávka voči odberateľovi, ktorý za budovu zaplatí.

Vystavením faktúry na odberateľa spoločnosti vzniká pohľadávka. Spoločnosť očakáva, že odberateľ samozrejme zaplatí celú fakturovanú sumu teda 72 0000 Eur. Preto účtujeme na stranu MD na účte 311 – Odberatelia sumu 72 000 Eur, keďže spoločnosti vznikol pohľadávka v tejto výške. Účet 311 – Odberatelia je aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu MD daného účtu.

Výšku základu dane zaúčtujeme ako výnos. V našom prípade teda účtujeme na stranu D na účte 607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj sumu 60 000 Eur, keďže spoločnosti vznikol výnos a vznik výnosu účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

Nesmieme zabudnúť ešte na DPH. Aby sme zachovali pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej, účtujeme DPH vo výške 12 000 Eur na stranu D na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty. Vidíme, že ľavá strana (72 000) sa naozaj rovná pravej strane (60 000 + 12 000).

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment