Čo je to kalkulačný účet?

V účtovníctve sa môžete stretnúť s pojmom Kalkulačný účet. Čo si pod týmto pojmom máme predstaviť?

Kalkulačný účet je účet, na ktorom zisťujeme obstarávaciu cenu majetku, teda účtujeme na ňom jednotlivé súčasti ceny a náklady súvisiace s obstarávaním tohto majetku.

Medzi Kalkulačný účet patrí účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku, 111 – Obstaranie materiálu, 131 – Obstaranie tovaru.

Kalkulačné účty 111 – Obstaranie materiálu131 – Obstaranie tovaru nesmú mať pri uzavieraní účtovných kníh žiadny konečný zostatok. Ak sa pozrieme na formulár účtovnej závierky, môžeme vidieť, že sa v súvahe nenachádzajú riadky, kde by sme vykazovali zostatky z účtov 111 – Obstaranie materiálu131 – Obstaranie tovaru (čo je logické, keďže tieto účty na konci účtovného obdobia ani žiaden zostatok nemajú mať). Z toho nám logicky vyplýva aj to, že tieto účty nemajú začiatočné stavy.

V prípade, že tento účet počas účtovného obdobia používame, na konci účtovného obdobia a teda pred zostavením účtovnej závierky musíme účtovnou operáciou zabezpečiť, aby konečný zostatok na kalkulačnom účte bol nula a to tak, že sumy, ktoré na týchto účtoch evidujeme, preúčtujeme na iné účty a to na účet 119 – Materiál na ceste alebo 139 – Tovar na ceste.

V prípade účtov 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, 043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku máme vo formulári účtovnej závierky riadky, na ktorých zostatky na týchto účtoch vykazujeme.

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Príklad 1: Účtovanie na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a zaradenie majetku do užívania

Obstaranie softvéru

Spoločnosť obdržala faktúru od dodávateľa za nákup softvéru vo výške 5 000 Eur, kde základ dane predstavuje 4000  Eur a DPH sa rovná 1000 Eur. Nákupom teda spoločnosti vznikol záväzok, že za tento softvér aj zaplatí. Kúpou softvéru si spoločnosť tento majetok obstarala, preto musíme evidovať aj obstaranie dlhodobého nehmotného majetku.

Predkontácia bude vyzerať takto:

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

Obdržaním faktúry od dodávateľa spoločnosti vzniká záväzok, že túto faktúru zaplatí. Zaplatí samozrejme celú fakturovanú sumu, teda 5 000 Eur. Preto účtujeme na stranu D na účte 321 – Dodávatelia sumu 5 000 Eur, keďže spoločnosti vznikol záväzok. Účet 321 – Dodávatelia je pasívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D daného účtu.

DPH v tomto prípade predstavuje 1000 Eur a základ dane 4000 Eur.

Výšku základu dane zaúčtujeme na rovnakú stranu ako obstaranie majetku. V našom prípade teda účtujeme na stranu MD na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku sumu 4000 Eur. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je aktívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme vždy na stranu MD.

DPH účtujeme na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty a to vo výške 1000 Eur.

V podvojnom účtovníctve musíme vždy dodržať pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej (viď Základné pravidlá a pojmy v podvojnom účtovníctve).

V našom prípade to aj platí. Suma na ľavej strane sa rovná súčtu súm na pravej strane (5000=5000).

Pohyby na účte budú vyzerať takto:

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

Na účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku na stranu MD. Na účte 321 – Dodávatelia sme zaúčtovali vznik záväzku na strane D. Na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty sme zaúčtovali DPH na strane MD. Zase platí, že účet súm na ľavej strane (4000 + 1000 = 5 000) účtov sa rovná súčtu súm na pravej strane účtov (5 000).

Zaradenie nového programového vybavenia zaradenie do majetku spoločnosti

Predkontácia bude vyzerať takto:     013 / 041     suma: 50 000 Eur

Účet 013 - Softvér. Zaradenie softvéru do užívania

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie softvéru do užívania na účet 013 – Softvér vo výške 50 000 Eur. Účet 013 – Softvér je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

V podvojnom účtovníctve však musíme o každom prípade účtovať na dve strany (stranu MD aj stranu D). Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 50 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaraného softvéru už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme ho už zaradili do majetku. Účet 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení “obstaranej veci” do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Príklad 2: Obstaranie výrobnej linky vlastnou činnosťou

Spoločnosť sa rozhodla vyrobiť si potrebnú výrobnú linku sama, čo nám napovedá, že budeme účtovať na účtoch skupiny 62 – Aktivácia. Účtovaniu na účte skupiny 62 však predchádza niekoľko krokov.

Krok 1: Nákup dokumentácie k výrobnej linke

Ako prvý krok, ktorý spoločnosť spravila bolo, že si dala vypracovať od dodávateľa dokumentáciu k výrobnej linke, ktorá obsahuje technickú dokumentáciu, užívateľský a servisný manuál atď. Spoločnosť obdržala od dodávateľa za túto dokumentáciu faktúru s čiastkou 12 000 Eur (základ dane 10 000 Eur, DPH 2 000 Eur).
Predkontácia bude vyzerať takto: 042343 / 321    suma: 12 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Spoločnosť si objednala u dodávateľa dokumentáciu k výrobnej linke, ktorú sa chystá vyrobiť vlastnou činnosťou. Náklady na túto dokumentáciu priamo súvisia s výrobnou linkou a preto budú súčasťou obstarávacej ceny výrobnej linky. Na základe faktúry od dodávateľa teda účtujeme na stranu MD na účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku sumu 10 000 Eur (základ dane z faktúry). Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Obdržaním faktúry od dodávateľa vzniká spoločnosti aj povinnosť túto faktúru zaplatiť, teda spoločnosti vznikne záväzok voči tomuto dodávateľovi. Preto musíme sumu 12 000 Eur (celú fakturovanú sumu vrátane DPH) zaúčtovať aj V prospech účtu 321 – Dodávatelia. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a preto všetky prírastky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Ostáva nám ešte zaúčtovať sumu DPH vo výške 2 000 Eur na stranu MD na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty. Keď sa pozrieme na pohyby na účtoch zistíme, že pohyby na strane MD (10 000 + 2 000) sa rovnajú pohybom na strane D (12 000 Eur). Dodržali sme teda základné pravidlo, že ľavá strana sa rovná pravej.

Krok 2: Nákup materiálu na výrobu výrobnej linky

Spoločnosť nakúpila od dodávateľa materiál na výrobu výrobnej linky, pričom fakturovaná suma bola 60 000 Eur, z čoho DPH predstavovala 10 000 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto: 111343 / 321

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe dodávateľskej faktúry teda zaúčtujeme obstaranie materiálu vo výške základu dane, teda 50 000 Eur na stranu MD na účte 111 – Obstaranie materiálu. Je to účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD.

Výšku DPH (2000 Eur) zaúčtujeme takisto na stranu MD na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Nákupom vzniká spoločnosti záväzok túto faktúru za materiál aj zaplatiť. Preto musíme zaúčtovať vznik záväzku a teda prírastok vo výške 60  000 Eur na stranu D na účte 321 – Dodávatelia. Je to pasívny účet a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D.

Krok 3: Prevzatie obstaraného materiálu na sklad

Na účet 111 – Obstaranie materiálu sme zaúčtovali obstarávaciu cenu materiálu a na základe príjemky na sklad môžeme materiál prevziať na sklad.

Predkontácia bude vyzerať takto:     112 / 111    suma : 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Prevzatie materiálu na sklad účtujeme ako prírastok na strane MD na účte 112 – Materiál na sklade. Je to aktívny účet a prírastok na takomto účte účtujeme práve na stranu MD. Zároveň však musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať aj na stranu D na účte 111 – Obstaranie materiálu. Na účte 111 – Obstaranie materiálu na konci účtovného obdobia musí byť nulový zostatok.

Keďže sme obstaranie materiálu účtovali na strane MD na tomto účte, po prevzatí materiálu na sklad musíme obstarávaciu cenu zaúčtovať na opačnú stranu, teda D, aby sme účet „vynulovali“. V našom prípade spoločnosť obstarala ešte iný materiál, ktorý nesúvisí s výrobnou linkou (ten vysporiada neskôr).

Krok 4: Spotreba materiálu na výrobu výrobnej linky

Spoločnosť pri výrobe výrobnej linky spotrebovala všetok nakúpený materiál. Na základe výdajky zo skladu teda účtujeme takto:   501 / 112   suma: 50 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe výdajky zo skladu spoločnosť zaúčtuje na účet 501 – Spotreba materiálu náklad na spotrebovaný materiál na výrobu výrobnej linky vo výške hodnoty na výdajke a to 50 000 Eur. Účet 501 – Spotreba materiálu je nákladový účet a všetky prírastky na nákladovom účte účtujeme na stranu MD toho účtu (viď základné pravidlá účtovania).

Výdajom materiálu zo skladu nám logicky ubudne daný materiál aj na sklade. Musíme teda účtovať úbytok na strane D na účte 112 – Materiál na sklade vo výške 50 000 Eur. Účet 112 – Materiál na sklade je aktívny účet a preto úbytok na tomto účet zaznamenáva práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Krok 5: Zaúčtovanie miezd pracovníkov pri výrobe výrobnej linky

Na výrobe výrobnej linky pracovalo niekoľko pracovníkov.
Spoločnosť zaúčtovala ich hrubé mzdy sa účtovali takto: 521 / 331     suma: 20 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Mzda zamestnancov predstavuje pre podnikateľa náklad vo výške 20 000 Eur. Preto vznik tohto nákladu účtujeme na stranu MD na účet 521 – Mzdové náklady. Vznik nákladu účtujeme vždy na stranu MD na príslušnom nákladovom účte.

Zároveň však vzniká zamestnancovi aj záväzok túto mzdu zamestnancom vyplatiť. Preto účtujeme sumu 20 000 Eur aj na stranu D na účte 331 – Zamestnanci, kde sa účtujú práve záväzky voči zamestnancom. Účet 331 –Zamestnanci je teda účet pasív a prírastok (vznik pasíva) účtujeme na stranu D.

Krok 6: Aktivovanie nákladov – aktivácia dlhodobého hmotného majetku

Keď už vieme, že v súvislosti s výrobnou linkou nebude mať spoločnosť žiadne iné náklady, môžeme zaúčtovať aktivovanie nákladov resp. aktiváciu dlhodobého hmotného majetku (v podstate obstaranie majetku vlastnou činnosťou).
Predkontácia bude vyzerať takto: 042 / 624    suma: 70 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Aktivácia v zásade predstavuje účtovanie obstarania majetku voči výnosom, čím sa vynulujú prvotné vlastné náklady (neutrálny výsledkový dopad).

Na strane MD na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda účtujeme obstaranie majetku vo výške 70 000 Eur (náklad na materiál a mzdové náklady).

Na účte 624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku účtujeme samotné aktivovanie dlhodobého hmotného majetku takisto vo výške 70 000 Eur.

Krok 7: Zaradenie vyrobenej výrobnej linky do užívania

Vyrobená linka je pripravená na zaradenie do majetku spoločnosti a teda aj do užívania. Zatiaľ sme totiž účtovali iba o jej obstaraní. Zaradenie do užívania budeme účtovať takto: 022 / 042    suma: 80 000 Eur

Účtovanie obstarania obežného a neobežného majetku spoločnosti. Praktické príklady a predkontácie.

Na základe protokolu o zaradení do užívania spoločnosť zaúčtuje zaradenie výrobnej linky do užívania na účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vo výške 80 000 Eur. 10 000 Eur predstavovali náklad na dokumentáciu, 50 000 Eur bol náklad na materiál a 20 000 Eur boli náklady na mzdy pracovníkov, ktorý výrobnú linku montovali. Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí je aktívny účet a preto sa prírastok na tento účet zaznamenáva práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zaradenie majetku do užívania sa nám prejaví aj na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku a to na strane D. Na stranu D tohto účtu zaúčtujeme takisto sumu 80 000 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže cenu obstaranej veci už na tomto účte sledovať nepotrebujeme, keďže sme výrobnú linku už zaradili do majetku. Účet 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku je účet aktív a preto všetky úbytky na tento účet účtujeme na stranu Dal (viď základné pravidlá účtovania).

Na účte 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku teda evidujeme len sumy obstarania, ktoré po zaradení obstaranej veci do majetku musia z tohto účtu “zmiznúť”.

Príklad 3: Účtovanie na účte 131 – Obstaranie tovaru a prijatie tovaru na sklad

Nákup tovaru na faktúru

Spoločnosť, ktorá prevádzkuje bufet, nakúpila nápoje v hodnote 300 Eur (50 Eur je DPH).
Predkontácia bude vyzerať takto: Nákup tovaru predkontácia

Obstaranie zásob Spôsob A

Spoločnosť nakúpila nápoje za 300 Eur, z čoho 50 Eur tvorí DPH a 250 Eur tvorí základ dane.
Nákupom spoločnosť tovar obstarala a preto účtujeme výšku základu dane na stranu MD na účte 131 – Obstaranie tovaru ako prírastok na tento účet. Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Nákupom vznikol spoločnosti aj záväzok za tento tovar dodávateľovi zaplatiť. Musíme teda celu sumu 300 Eur zaúčtovať na stranu D na účte 321 – Dodávatelia ako vznik záväzku. Účet 321 – Dodávatelia je účet pasív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Ostáva nám ešte zaúčtovať DPH. Aby sme zachovali pravidlo, že ľavá strana sa musí rovnať pravej strane, logicky účtujeme DPH vo výške 50 Eur na stranu MD na účet 343 – Daň z pridanej hodnoty.

Príjem nakúpeného tovaru na sklad

Spoločnosť prijala na sklad nakúpený tovar v obstarávacej cene 250 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:       132 / 131      suma: 250 Eur

Spoločnosť zaúčtujem príjem tovaru na sklad v obstarávacej cene 250 Eur na stranu MD na účte 132 – Tovar na sklade a v predajniach. Účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach je účet aktív a prírastky na takýto účet účtujeme práve na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Zároveň však musíme sumu 250 Eur “dostať preč” z účtu 131 – Obstaranie tovaru. Preto účtujeme sumu 250 Eur aj na stranu D na účte 131 – Obstaranie tovaru ako úbytok na tomto účte. Účet 131 – Obstaranie tovaru je takisto účet aktív a úbytky na takýto účet účtujeme práve na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

Príklad 4: Nedodanie materiálu do konca účtovného obdobia – spôsob A

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

Spoločnosť obstarala materiál, za ktorý obdržala od dodávateľa faktúru a zaúčtovala obstaranie materiálu cez predkontáciu 111/321. Účtovala teda prírastok na účet 111 – Obstaranie materiálu a prírastok na účet 321 – Dodávatelia. Avšak na konci účtovného obdobia musí byť konečný zostatok na účte 111 – Obstaranie materiálu nula. Materiál však nemôžeme zaúčtovať na účet 112 – Materiál na sklade, keďže fyzicky ešte nebol dodaný (spoločnosť ho jednoducho nedostala). Na to, aby sme dostali obstarávaciu sumu z účtu 111 – Obstaranie materiálu použijeme účet 119 – Materiál na ceste. Obstarávacia cena zaúčtovaná na účet 111 – Obstaranie materiálu bola 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    119 / 111    suma: 300 Eur

119 - Materiál na ceste

Na stranu MD na účet 119 – Materiál na ceste účtujeme sumu 300 Eur ako prírastok na účet aktív, ktorý sa v prípade účtu aktív účtuje vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na stranu D na účet 111 – Obstaranie materiálu  účtujeme sumu 300 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže obstarávaciu cenu materiálu sme dočasne preložili na účet 119 – Materiál na ceste. Účet 111 – Obstaranie materiálu je účet aktív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D (viď základné pravidlá účtovania).

V tomto prípade sme teda účtovali Na ťarchu účtu 119 – Materiál na ceste a V prospech účtu 111 – Obstaranie materiálu.

Príklad 5: Nedodanie tovaru do konca účtovného obdobia – spôsob A

Spoločnosť účtuje zásoby spôsobom A. Viac o spôsobe účtovania A a B nájdete tu.

Spoločnosť obstarala tovar, za ktorý obdržala od dodávateľa faktúru a zaúčtovala obstaranie tovaru cez predkontáciu 131/321. Účtovala teda prírastok na účet 131 – Obstaranie tovaru a prírastok na účet 321 – Dodávatelia. Avšak na konci účtovného obdobia musí byť konečný zostatok na účte 131 – Obstaranie tovaru nula. Tovar však nemôžeme zaúčtovať na účet 132 – Tovar na sklade a v predajniach, keďže fyzicky ešte nebol dodaný (spoločnosť ho jednoducho nedostala). Na to, aby sme dostali obstarávaciu sumu z účtu 131 – Obstaranie tovaru použijeme účet 139 – Tovar na ceste. Obstarávacia cena zaúčtovaná na účet 131 – Obstaranie tovaru bola 300 Eur.
Predkontácia bude vyzerať takto:    139 / 131    suma: 300 Eur

139 - Tovar na ceste

Na stranu MD na účet 193 – Tovar na ceste účtujeme sumu 300 Eur ako prírastok na účet aktív, ktorý sa v prípade účtu aktív účtuje vždy na stranu MD (viď základné pravidlá účtovania).

Na stranu D na účet 131 – Obstaranie tovaru účtujeme sumu 300 Eur ako úbytok na tomto účte, keďže obstarávaciu cenu tovaru sme dočasne preložili na účet 139 – Tovar na ceste. Účet 131 – Obstaranie tovaru je účet aktív a úbytok na takomto účte účtujeme vždy na stranu D.

Príklady predkontácií v praxi na iných účtoch nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment