Ako dostať hodnoty na účtoch účtovej osnovy do účtovnej závierky – II. časť (pasíva)?

Ako zostaviť súvahu pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva, teda ako dostať hodnoty na účtoch účtovej osnovy do účtovnej závierky si zhrnieme do niekoľkých bodov.

V prvom rade je potrebné pochopiť, čo je to účtová osnova a účtovná závierka.

Účtová osnova

Účtová osnova je zoznam účtov, ktoré môže spoločnosť používať pri účtovaní jednotlivých účtovných prípadov. Rámcovú účtovnú osnovu pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva nájdete tu.

Klasifikácia účtov účtovej osnovy:

Zostavenie účtovnej závierky

V priebehu účtovného obdobia spoločnosť eviduje rôzne účtovné prípady na účtoch účtovej osnovy. Konečné zostatky súvahových účtov a konečné stavy výsledkových účtov sa dostanú na konci účtovného obdobia na účet 702 – Konečný účet súvahový a na účet 710 – Účet ziskov a strát.

Výsledok hospodárenia, ktorý zistíme na základe údajov uvedených na účte 710 – Účet ziskov a strát sa takisto uvádza účet 702 – Konečný účet súvahový a na účet 710 – Účet ziskov a strát (viď Účet 702 – Konečný účet súvahový a 710 – Účet ziskov a strát).

Následne spoločnosť zostaví účtovnú závierku, teda pripraví (vyplní) účtovné výkazy na základe údajov na rôznych účtoch účtovej osnovy.

Účtovná závierka

Účtovná závierka je súbor účtovných výkazov (súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke).

Výkaz účtovná závierka sa skladá z troch častí: predná strana, súvaha a výkaz ziskov a strát. Teda formulár účtovnej závierky má tieto tri časti. Pre poznámky k účtovnej závierke existuje separátny formulár (v textovej a aj tabuľkovej forme).

V účtovnej závierke môžeme nájsť veľa informácií o finančnej situácií spoločnosti, ktoré sú užitočné pre verejnosť, banky, investorov atď.

Vzory tlačív účtovnej závierky pre jednotlivé typy účtovných jednotiek sú dostupné na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky v časti Vzory tlačív.

Výkaz súvaha nekopíruje presne účet 702 – Konečný účet súvahový a výkaz ziskov a strát nekopíruje presne účet 710 – Účet ziskov a strát, aj keď sú “prepojené” samozrejme.

Kde sa nachádzajú položky z účtov 702 v súvahe, si ukážeme v nasledujúcich príkladoch.

Súvaha

Výkaz súvaha je daný, teda jeho obsah určuje Ministerstvo financií a preto má tento výkaz aj predpísanú formu (vzor nájdete na Vzory tlačív).

Súvaha sa rozdeľuje na dve strany, na stranu aktív (ľavá strana) a stranu pasív (pravá strana).

Na ľavej strane súvahy nájdeme údaje o aktívach teda o majetku spoločnosti v členení na neobežný majetok, obežný majetok a časové rozlíšenie. Tieto kategórie sa ďalej členia na ďalšie podkategórie (viď formulár).

Na pravej strane súvahy nájdeme údaje o pasívach, teda zdrojoch krytia majetku spoločnosti v členení na vlastné imanie, záväzky a časové rozlíšenie. Tieto kategórie sa takisto ďalej členia na ďalšie podkategórie (viď formulár).

Napríklad takto:

Príklad súvahy

Súvahu zostavíme na základe údajov uvedených na účte 702 – Konečný účet súvahový, kde uvádzame práve konečné zostatky súvahových účtov.

Medzi súvahové účty patria účty aktív a účty pasív, avšak nesmieme zabúdať ani na účty s premenlivým zostatkom, ktorých zostatky sa takisto uvádzajú v súvahe.

Medzi účty aktív, účty pasív a účty s premenlivým zostatkom patria účty účtovej triedy 0 až účtovej triedy 4:

Súvahové účty

702 – Konečný účet súvahový

účet 702

Na strane MD na účte 702 – Konečný účet súvahový nájdeme konečné zostatky účtov aktív a stratu a na strane D tohto účtu nájdeme konečné zostatky účtov pasív a práve tie použijeme na vyplnenie súvahy.

Konečný účet súvahový má dve strany, stranu ľavú stranu MD a pravú stranu D. Aj súvaha má dve strany, ľavú stranu aktív a pravú stranu pasív.

Avšak súčet položiek na ľavej strane účtu 702 – Konečný účet súvahový sa nemusí rovnať ľavej strane výkazu súvaha, a ani súčet položiek na pravej strane účtu 702 – Konečný účet súvahový sa nemusí rovnať pravej strane výkazu súvaha.

Na účte 702 – Konečný účet súvahový sú jednotlivé položky (konečné zostatky účtov) uvedené v poradí ako sú zoradené aj v účtovej osnove. Na strane MD aj na strane D začíname teda účtovou triedou 0 a pokračujeme až po účtovú triedu 3 (v prípade strany MD) či až triedy 4 (v prípade strany D), viď obrázok nižšie.

Zostavenie účtovnej závierky

Výkaz: ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Vzor formulára výkazu ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA účtovnej závierky nájdete tu.

Prvá strana výkazu je tzv. predná strana, kde je potrebné vyplniť základné údaje na identifikovanie spoločnosti (aby sme teda vedeli, že za ktorú spoločnosť bol tento výkaz zostavený).

 

Pri vypĺňaní výkazu je potrebné ísť riadok po riadku tohto výkazu a zisťovať, zostatky akých účtov je potrebné uviesť v jednotlivých riadkoch a pozrieť, či máme na našom účte 702 – Konečný účet súvahový zostatok takéhoto účtu uvedený.

Zostatok akého súvahového účtu je potrebné vyplniť v jednotlivých riadkoch výkazu je uvedené priamo v samotnom výkaze.

Niektoré riadky výkazu sú súčtové a teda je potrebné v nich uviesť súčet viacerých riadkov, pričom priamo z výkazu vieme (keďže je to tam vyznačené), ktoré riadky je potrebné sčítať.

Zostavenie účtovnej závierky

Na siedmej strane výkazu Účtovná závierka vidíme, že výkaz začína súčtovým riadkom s názvom SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY (červená farba) a pokračuje ďalším súčtovým riadkom s názvom Vlastné imanie a následne Základné imanie. Takisto vo výkaze vidíme, aké riadky je potrebné sčítať (žltá farba). Súčtové riadky budeme vypĺňať až po tom, čo zapíšeme konečné zostatky z účtu 702 – Konečný účet súvahový do súvahy.

Strana pasív súvahy

Každý riadok strany pasív súvahy má dve políčka: Bežné účtovné obdobie 4 a Bezprostredne
predchádzajúce účtovné obdobie 5, z čoho je jasné, aké údaje sa do nich dopĺňajú.

V prípade strany pasív už nerozlišujeme medzi brutto a netto hodnotou.

Aj na strane pasív však v prípade niektorých účtov musíme viesť analytickú evidenciu, preto v prípade niektorých účtov vidíme v súvahe označenie ako napríklad 321A (čo znamená v tomto prípade, že je sem potrebné uviesť zostatok na analytickom účte 321A).

Napríklad, na analytickom účte 321001 – Dodávateľ ABC s.r.o. by sme evidovali záväzok voči tomuto dodávateľovi vo výške 2000 a zostatok na účte 321002 – Dodávateľ XYZ s.r.o.by bol 1500. V tom prípade by súčet týchto dvoch zostatkov (2000+1500) predstavoval výšku sumy uvedenú v tomto políčku.

Viac o analytických účtoch nájdete v článku Čo sú to analytické účty?

Niekedy sa môžete stretnúť v súvahe s označením účtu s písmenom “X” napr. 34X. Písmeno „X“  vyjadruje účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky, teda tento účet bol  vytvorený nad rámec rámcovej účtovej osnovy (napr. 348).

Príklad: Zostavenie účtovnej závierky – časť pasíva

Teraz si popíšeme ako by spoločnosť vyplnila tlačivo výkazu súvahy veľkej účtovnej jednotky v prípade účtu 702 – Konečný účet súvahový, resp. jeho časti, ktorý máme v našom príklade.

Spoločnosť zostavila na konci účtovného obdobia takýto účet 702 – Konečný účet súvahový:

                              MD   702 – Konečný účet súvahový    D                               
013               24 000              3 408 073
021          5 200 000      2 223 000 081
022             900 000         685 000 082
029          1 500 000         950 000 089
112               23 200      3 364 000 231
211                  2 858      8 629 321 321
221          7 779 640         132 100 331
311          1 261 000         106 300 336
               48 000 342
            176 019 343
               17 200 379
            300 000 411
               30 000 421
               26 350 710
SPOLU       16 690 698    16 690 698  

Vidíme, že strana MD účtu 702 sa rovná strane D.

Ako budeme vypĺňať stranu pasív súvahy?

Riadok 82: Základné imanie

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 82 (Základné imanie) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 411.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 82 s názvom Základné imanie uvádzame konečný zostatok na účte 411 – Základné imanie vo výške 300 000.

Riadok 88: Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 88 (Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 421.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 88 s názvom Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uvádzame konečný zostatok na účte 421 – Zákonný rezervný fond vo výške 30 000.

Riadok 126: Ostatné záväzky z obchodného styku

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 126 (Ostatné záväzky z obchodného styku) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 321 – Dodávatelia a vieme, že ide o krátkodobé záväzky.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 126 s názvom Ostatné záväzky z obchodného styku uvádzame konečný zostatok na účte 321 – Dodávatelia výške 8 629 321.

Riadok 131: Záväzky voči zamestnancom

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 131 (Záväzky voči zamestnancom) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 331.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 131 s názvom Záväzky voči zamestnancom uvádzame konečný zostatok na účte 331 – Zamestnanci vo výške 132 100.

Riadok 132: Záväzky zo sociálneho poistenia

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 132 (Záväzky zo sociálneho poistenia) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 336.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 132 s názvom Záväzky zo sociálneho poistenia uvádzame konečný zostatok na účte 336 –  Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia vo výške 132 100.

Riadok 133: Daňové záväzky a dotácie

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 133 (Daňové záväzky a dotácie) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 342 a aj 343.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 133 s názvom Daňové záväzky a dotácie uvádzame konečný zostatok na účte 342 –  Ostatné priame dane a konečný zostatok na účte 343 – Daň z pridanej hodnoty, teda celkovo 224 019 (48 000+ 176019).

Riadok 135: Iné záväzky

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 135 (Iné záväzky) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 379.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 135 s názvom Iné záväzky uvádzame konečný zostatok na účte 379 – Iné záväzky vo výške 17 200.

Riadok 139: Bežné bankové úvery

Zostavenie účtovnej závierky

Riadok 139 (Bežné bankové úvery) vypĺňať budeme, keďže na účte 702 – Konečný účet súvahový máme zostatok z účtu 231.

Zostavenie účtovnej závierky

V riadku číslo 139 s názvom Bežné bankové úvery uvádzame konečný zostatok na účte 231 – Krátkodobé bankové úvery vo výške 3 364 000.

Už sme doplnili do súvahy všetky údaje, ktoré sa dopĺňajú na stranu pasív. Môžeme teda vyplniť súčtové riadky tejto časti:

Zostavenie účtovnej závierky

Ak by sme si čísla dali do Excelu, situácia by vyzerala takto:

Zostavenie účtovnej závierky

Vidíme teda, že na strane pasív v súvahe nájdeme konečné zostatky účtov pasív a účtov s premenlivým zostatkom.

Zostavenie účtovnej závierky

Príklady predkontácií v praxi nájdete tu.

V prípade komentárov či otázok, prosím využite možnosť komentovania nižšie.

Leave a Comment